I henhold til Plan- og bygningslovens §12-8, varsles det om oppstart av arbeid med detaljregulering for Peter Kolstads vei i Drammen kommune med tilliggende grøntområde på sydsiden.

Avgrensning av planområde

Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnitt. Planavgrensningen omfatter området mellom Peter Kolstads vei, Bolstadhagen, Dalegårdsveien og inkluderer grøntområdene under høyspentlinjen gjennom området.

Hensikten med planforslaget

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for ytterligere fire rekkehusleiligheter samt sikre og etablere felles parkering for eksisterende rekkehus på sørsiden av Peter Kolstads vei samt etablere turvei fra øst til vest gjennom planområdet.

Forslagsstiller og planlegger

Tiltakshaver er Konsmo fabrikker AS.
Forslagsstiller for utarbeidelse av planforslaget er HRTB A/S Arkitekter MNAL.

Utbyggingsavtale

I medhold av Plan- og bygningsloven §17-4 kunngjøres samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Innspill, innsendelse og frist

Innspill og spørsmål til planarbeidet kan innen 28.10.2017 rettes til:

HRTB A/S Arkitekter MNAL
v/ Kikkan Landstad
St. Olavs gate 28
0166 Oslo
tlf.: 926 93 203
eller epost: