I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Arkitektkompaniet AS på vegne av Blå Kors Eiendom AS oppstart av planarbeid med «Detaljregulering for Cappelens gate 42 og Schwenckegata 12». I medhold av Plan- og bygningslovens §17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale knyttet til varslet planarbeid.

Hensikten med planforslaget
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for et boligprosjekt med tilhørende parkeringskjeller og forsamlingslokale.

Planområdet
Eiendom gbnr: 114/899 Cappelens gate 42 og eiendom gbnr: 114/896 Schwenckegata 12 er til sammen på 1 417m2. Hele planområdet med plangrense i midtlinje tilgrensende gater vil bli på ca. 2 215 m2.

Plannområdet ligger delvis i og omgitt av Lokalt kulturmiljø. Huset i Schwenkegata 12 er et lokalt kulturminne med vernekategori C og er også SEFRAK-registrert.

Informasjon om planen
Planområdet er i kommuneplanen avsatt til kombinert formål bybebyggelse og anleggsformål. Det pågår ikke annet planarbeid i området. 

Planarbeidet er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning. 

Utsnitt nedenfor viser planens avgrensning.

Merknader til oppstart av planarbeid
Saksdokumenter finnes via kommunens innsynsportal (saksnummer 19/6050). Naboer og grunneiere blir varslet direkte.
Spørsmål og merknader som har betydning for planarbeidet kan sendes på e-post til: eller i post til Arkitektkompaniet AS, Bragernes torg 1A, 3017 Drammen.
Send gjerne kopi til Drammen kommune på e-post:

Frist for merknader er satt til 11.06.2019