På vegne av Drammen kommune jobber LINK Arkitektur med oppstart av detaljregulering hjemlet i plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 12-1 og 12-8.

Kommunen ønsker å etablere et sammenhengende gang- og sykkelveinett. Hensikten med planen er å koble sammen to eksisterende sykkeltraseer, ved å regulere til gang- og sykkelvei. Planarbeidet skal gi gode løsninger for eventuelle konflikter mellom tiltaket og dagens bruk. Planområdet er på ca. 7 daa, og er i dag regulert til formålene offentlig formål, veiareal, parkering og park. 

Saken kan følges på kommunen sin innsynsportal med saksnr. 19/14599.

Spørsmål om planen kan rettes til:
Drammen kommune v/Andreas Rieber Borgnes, e-post: eller Elisabeth von Enzberg-Viker, e-post: .

Alle innspill og uttalelser til plansaken sendes til:
e-post:
eller Drammen kommune, Byplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med 19/14599 - Detaljregulering for gang- og sykkelvei i Hermantorffs gate.

Frist: 6. september 2019