I samsvar med Plan- og bygningslovens § 12-8, varsles det her at det for eiendommene Konnerudgata 33, Selmersgate 26 og 30, skal igangsettes arbeid med detaljregulering.

Planområdet omfatter følgende eiendommer: Gbnr.110/251, 110/516, 110/517, del av 110/5003 og 110/6011.
Området som er på ca. 1700m2 og vist på vedlagte kartutsnitt. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligområde med tilhørende anlegg (lekeplasser, barnehager, nærbutikk).

Formålet med arbeidet er å regulere området til en kombinasjon av boliger, forretning og tjenesteyting med tilhørende anlegg. Vi tar forbehold om at det i prosessen kan forekomme mindre justeringer av planområdets utstrekning.
Det varsles videre oppstart av forhandlinger mellom Drammen kommune og Bogen og Bø ANS om en eventuell utbyggingsavtale knyttet til reguleringsplanen i medhold av Plan- og bygningslovens § 17-4. Avtalen skal ivareta kommunens interesser når det gjelder infrastruktur i området. 

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Solli Arkitekter AS, telefon 32 83 07 80.


Eventuelle innspill eller merknader til planarbeidet må sendes skriftlig og være oss i hende innen 9.3.2018.

Arkitekt Solli
Erik Børresens allé 9, 3015 Drammen
Telefon 32 83 07 80