I samsvar med Plan- og bygningsloven § 12-3 og 12-8 varsles det om oppstart av arbeid med detaljregulering for kvartalet avgrenset av Doktor Hansteins gate, Ryddinggangen, Tollbugata og Hesselbergs gate. Gnbr. 110/115, 110/570, 110/571, 110/572 og 110/5006. I medhold av plan- og bygningsloven §17-4 varsles oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Eiendommene i kommunedelplanen er avsatt til sentrumsområde.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av bolig, kontor og næring, med tilhørende parkering, samt sikre bevarings- og verneverdige bygninger, gi gode rammer for bebyggelsens kapasitet, arkitektoniske utforming og kommersielle utnyttelse. 

Detaljregulering skal delvis erstatte gjeldende reguleringsplaner: - Dr. Hansteins gate reguleringsplan, av 18.09.1990 - Reguleringsplan for Tollbugata, omlegging av Gyldenløves plass, av 30.09.1988.
Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning. 
Planen har PlanID 416.

Planen utarbeides av Arkitektkompaniet AS på oppdrag fra  Fevang Eiendom.

For nærmere informasjon er planinitiativ og oppstartsmøtereferat tilgjengelig via kommunens innsynsportal, sak: 17/9342

Eventuelle synspunkter som har betydning for planarbeidet og detaljreguleringen kan sendes skriftlig innen 24.august 2018 til Arkitektkompaniet AS, Gamle kirkeplass 7, 3019 Drammen () - med kopi til Drammen kommune Byplan avd. plan, Postboks 7500 Drammen eller