Varsel om oppstart av planarbeid, forhandlinger om utbyggingsavtale og offentlig ettersyn av planprogram for Detaljregulering med konsekvensutredning for Holmestrandveien 72 – 98, gnbr. 112/243, m.fl.

I medhold av Plan- og bygningslovens §12-9 legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i møte i Formannskapet 18.09.18.

I medhold av Plan- og bygningsloven §12-8 kunngjøres med dette oppstart av arbeid detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning for Holmestrandveien 72 - 98.

I medhold av Plan- og bygningslovens §17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale knyttet til varslet planarbeid.

Planarbeidet utføres av Stark Rød-Knudsen Arkitekter AS.

Kartutsnitt over planområdet for Holmenstrandveien 72-98
BILDE: Utsnitt viser planavgrensning

Hensikt med planarbeidet

Hensikten med planen er å legge til rette for forutsigbar og målrettet videreutvikling/modernisering av det eksisterende industrianlegget for Delikat fabrikker, Mills AS.

Informasjon om planarbeidet

Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under kunngjøringer eller innsynportal sak 18/4001.

Alle innspill og uttalelser sendes til:
Drammen kommune, Byplan
Postboks 7500
3008 Drammen
Eller per E-post til:

Vennligst merk alle skriftlige spørsmål og merknader til planforslaget med «18/4001 - Detaljregulering med konsekvensutredning for Holmestrandveien 72 - 98».

Frist for innspill til planarbeidet er satt til 12 november