Vedtak om at forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn ble fattet i møte i formannskapet 13.02.18.

I medhold av Plan- og bygningslovens §12-9 legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn.

I medhold av Plan- og bygningsloven §12-8 kunngjøres med dette oppstart av arbeid detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning for kvartalet Erik Børresens allé, Ole Steens gate, Losjeplassen og Strandveien (gnr/bnr. 114/719 m.fl.).

I medhold av Plan- og bygningslovens §17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale knyttet til varslet planarbeid.

Planarbeidet utføres av Halvorsen & Reine AS.

Figur 1: utsnitt viser planavgrensning.

Hensikt med planarbeidet

Hensikten med planen er å legge til rette for en helhetlig utvikling av kvartalet og sikre at Aass bryggeri kan opprettholde og utvikle sin drift på en måte som også ivaretar hensynet til en god byutvikling og økt byliv.

Informasjon om planarbeidet

Saksdokumenter med alle vedlegg og formannskapets behandling kan ses på kommunens hjemmesider under menyvalget innsyn, politikk og riktig møtedato (13 februar), sak PS 0005/18.

Alle innspill og uttalelser sendes til:


Drammen kommune, Byplan
Postboks 7500
3008 Drammen

Innen fristen som er 16. april 2018