I henhold til Plan- og bygningslovens §12-8, kunngjøres det oppstart av detaljregulering for eiendom gnr./bnr.: 117 /315/, 117/6001, 117/765, 117/310, 117/309, 117/817, 117/313, 117/311, 117/308, 117/307, 117/148, 117/5003, 117/6016 i Drammen kommune.

Hensikten med planarbeidet
Hensikten med planen er å etablere en trygg og god gang- og sykkelforbindelse i Ingvald Ludvigsens gate fra Ingeniør Rybergs gate til Buskerudveien. Det er behov for å stramme opp kjørebanen for bil, samt definere tydelige avkjørsler til eksisterende næringseiendommer. Det legges opp til to mulige gangforbindelser mot vest til områdereguleringen for Berskaug/Travbanen. Planområdet er ca. 25.000m2 og inkluderer eksisterende bilvei, gang- og sykkelvei og deler av tilgrensende næringseiendommer.

I kommuneplanen er arealet avsatt eksisterende næringsbebyggelse, eksisterende boligbebyggelse og kombinert bebyggelse og anleggsformål, og tiltakene som foreslås er i samsvar med dette. Det er ikke krav om konsekvensutredning iht. plan- og bygningsloven.

Bildet viser planavgrensningen
Planavgrensning

Innspill til oppstart av planarbeidet
Eventuelle innspill kan sendes skriftlig innen 06.12.2019 til: Pir II Oslo AS v/ Betsey Marie Eskeland, Kongens gate 2, 0153 Oslo eller e-post: 
Send gjerne kopi til Drammen kommune på e-post:

Spørsmål vedrørende reguleringsarbeidet kan stilles til: Drammen kommune Byprosjekter v/ Andreas Rieber Borgnes, tlf. 902 31 605 eller Pir II Oslo AS v/ Betsey Marie Eskeland.

Referat fra oppstartsmøte og planinitiativ kan leses på kommunens hjemmeside – innsyn, plan og bygg, sak 19/22658.