I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljregulering for kvartalet Prins Oscars gate, Nedre Storgate, Omstedgata, Tomtegata i Drammen kommune. I medhold av plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres det samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet omfatter eiendommene Nedre Storgate 50, 52 og 54 og Tomtegata 29 (gnr./bnr. 113/418, 113/755, 113/420) med tilliggende veiareal. Planområdet er total på cirka 5.200 m2 og er merket med stiplet linje på vedlagte kartutsnitt.

Tiltakshaver/forslagsstiller for planarbeidet er Glitre Bolig AS og Oxer Eiendom AS.
Fagkyndig plankonsulent for planarbeidet er Arkitema Architects.

Området er i dag uregulert, og er i kommunedelplan for Drammen sentrum fra 2006 avsatt til «bebyggelse (blandet formål)». Eiendommene Nedre Storgate 52 (gnr./bnr. 113/420) og Nedre Storgate 54 (gnr./bnr. 113/422) er i Sentrumsplanen regulert til «bevaringsområde – kulturminner».

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av ca. 90 leiligheter med tilhørende anlegg. Førsteetasjen tenkes i deler av bebyggelsen tilrettelagt for næring. Eiendommene gnr./bnr. 113/420 (Nedre Storgate 52) og gnr./bnr. 113/422 (Nedre Storgate 54) foreslås regulert til bevaring. Bebyggelsen innenfor gnr./bnr. 113/755 og 113/418 foreslås revet. Ny bebyggelse ønskes opparbeidet som kvartalsbebyggelse innenfor eiendommene gnr./bnr. 113/418 (Nedre Storgate 50) og gnr./bnr. 113/755 (Tomtegata 29). Ny kvartalsbebyggelse foreslås trappet ned mot den bevaringsverdige bebyggelsen, slik at ny bebyggelse best mulig tilpasses de eksiterende omgivelsene.

Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning. Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte kan finnes på Drammen kommunes hjemmeside på innsynsportalen.

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til: Simon Friis Mortensen, Arkitema Architects på telefon: 451 83 031 eller e-post: .

Du kan sende merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet til:

Arkitema Architects v/Simon Friis Mortensen
St. Olavs gate 27
0166 Oslo
eller som e-post til

med kopi til:
Drammen kommune
Pb 7500
3008 Drammen
eller som e-post til

Frist for uttalelse er 25.08.2018.