I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Arkitektkompaniet AS på vegne av Origo eiendom AS oppstart av planarbeid med «Detaljregulering for Øvre Storgate 5». I medhold av Plan- og bygningslovens §17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale knyttet til varslet planarbeid.

Formålet med planforslaget
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for ombygging av eksisterende bygg til hotell/ kontor/ bevertning. I planen skal det sikres gode kvaliteter for brukere av bygget, samt at byggets verneverdighet skal ivaretas.

Planavgrensning
Planområdet er på ca. 840 m2 og omfatter hele gbnr. 114/1092, deler av gbnr. 114/6056 og 114/6044. Utsnittet nedenfor viser planens avgrensning.

Informasjon om planen
Planområdet er i kommuneplanen avsatt til sentrumsformål.
Eiendommen ligger i uregulert område under senterområde B28 i Kommunedelplan for sentrum. Innenfor senterområde tillates alle formål.

Planarbeidet er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

Saksdokumenter finnes på kommunens innsynsportal (saksnummer 19/2328).

Merknader til oppstart av planarbeidet
Spørsmål og merknader som har betydning for planarbeidet kan sendes på
e-post til:
eller i post til Arkitektkompaniet AS, Bragernes torg 1A, 3017 Drammen.
Send gjerne kopi til Drammen kommune på e-post:

Frist for merknader er satt til 09.05.2019.