I henhold til Plan- og bygningslovens §12-8, kunngjøres det oppstart av detaljregulering for eiendom gbr.114.bnr.248 i Drammen kommune.

Hensikten med planarbeidet
Hensikten med planen er å bygge opp under Spiraltoppen som en destinasjon. Spiraltoppen skal videreutvikles som et naturbasert møtested mellom byen og marka, med et særlig fokus på barns interesser. Planforslaget skal muliggjøre etablering av et nytt utsiktspunkt med mulighet for scene/utendørsarena, etablering av en rundtur med opparbeidede møteplasser og det skal sikres god tilgjengelighet til Spiraltoppen. Planområdet er ca. 86.406m2 og inkluderer eksisterende parkeringsplass, cafeområde, utsiktspunkt, dammen Flåren, Øvre og Nedre Skanse.

I kommuneplanen er arealet avsatt til LNF (Landbruks-, natur- og friluftsområde) med hensynssone H110 (nedslagsfelt drikkevann) og H530_570 (hensyn friluftsliv og bevaring kulturmiljø) og tiltakene som foreslås er i samsvar med dette. Det er ikke krav om konsekvensutredning iht. Plan- og bygningsloven.

Innspill til oppstart av planarbeidet
Eventuelle innspill kan sendes skriftlig innen 21.08.2019 til: Pir II Oslo AS v/ Anett Grønnern Holbøll, Kongens gate 2, 0153 Oslo eller e-post:
Send gjerne kopi til Drammen kommune på e-post:

Spørsmål vedrørende reguleringsarbeidet kan stilles til: Drammen kommune Byprosjekter v/ Elisabeth Wibe, tlf. 32 04 61 23 eller Pir II Oslo AS v/ Anett Grønnern Holbøll

Referat fra oppstartsmøte kan leses på kommunens innsynsportal, søk opp Spiraltoppen (saksnummer 19/23587).