På vegne av Statsbygg og i medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 17-4 varsles det med dette oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Drammen Tinghus i Drammen kommune, samt oppstart av utbyggingsavtale knyttet til utbygging av nytt Drammen Tinghus på eiendommen 114/385. Planarbeidene omfatter eiendommene gnr/bnr 114/385 og 114/387, m.fl.

Planområdet
Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnittet nedenfor, og planområdet er på ca. 6 daa. Den endelige avgrensningen av planen vil bli avklart i planarbeidet.

 

Gjeldende plan og pågående planarbeid
Kvartalet er i kommuneplanen regulert til sentrumsformål og i kommunedelplan for Sentrum avsatt til bybebyggelse (blandet formål). Kvartalet er i dag uregulert. Det er varslet arbeid med reguleringsplan i 2014, men det arbeidet ble den gang ikke videreført. 

Hensikten med planarbeidet
Formålet med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for nytt Drammen Tinghus på eiendommen gnr 114, bnr 385. Park Hotell, som ligger på eiendommen i dag, skal rives. Frimurerlosjen på bnr 387 vil reguleres til bevaring av kulturmiljø. Tilstøtende veigrunn er inkludert i planområdet for eventuelt å kunne gi føringer for bruk og utforming. 

Planen er vurdert i forhold til forskrift for konsekvensutredning og Drammen kommune har konkludert med at planen ikke skal konsekvensutredes. 

Utbyggingsavtale
Parallelt med planarbeidene er det aktuelt for Drammen kommune og Statsbygg å forhandle om utbyggingsavtale. Avtalen vil ta opp forholdet mellom planlagt utbygging og kommunal infrastruktur mv. i området. Når utbyggingsavtalen eventuelt er inngått, vil dette kunngjøres. 

Forslagsstiller og grunneier
Forslagsstiller og grunneier gbnr 114/385 er Statsbygg. LINK Arkitektur AS er engasjert som ansvarlig for reguleringsarbeidene. 

Informasjon og innspill til planarbeidet
Saksdokumenter kan finnes på kommunens innsynsportal under Plan & bygg, saksnummer 19/4501. 

For nærmere informasjon kontakt Helge Hatland. Link Arkitektur, tlf. 93469996, . Merknader sendes per e-post eller per brev til:
Link Arkitektur
ved Helge Hatland
Postboks 383 Sentrum,
N-0102 Oslo

Alle innspill merkes "Reguleringsplan for Gamle Kirkeplass 3, Drammen".

Frist for merknader er 30.08.2019