I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for Brandtenborggata 7 og Nedre Storgate 60, gnr. 113 bnr. 47, 1016 og 427, samt midt i tilstøtende kjøreveger. Planområdet er vist i kartutsnittet og det er ca. 3,5 daa.

FORMÅLET 

Formålet med planen er å legge til rette for ny boligbebyggelse i inntil 5 etasjer (med tilbaketrukket femte) med tilhørende uteopphold, lekearealer og parkering. Bebyggelsen innenfor planområdet foreslås revet. Det skal tilrettelegges for næringsarealer mot Tomtegata. Antall boenheter avklares gjennom prosessen. 

PLANSTATUS 

Området er avsatt til kombinert formål bybebyggelse i kommuneplanens arealdel vedtatt i bystyret 05.10.2015. En ny detaljregulerings- plan som legger til rette for boligbygging og noe næringsbebyggelse, vil være i tråd med overordnet plan. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

INFORMASJON OM PLANARBEIDET

Saksdokumenter (oppstartsmøte og planinitiativ) kan finnes på kommunens innsynsportal – plan og bygg, sak 18/3493.

MERKNADER TIL OPPSTARTSMELDINGEN 

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til: JM Norge AS v/ Gunn May Bergum, Postboks 2053, 3103 Tønsberg, tlf. 93 44 18 12 eller e-post til
Du kan sende merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet til: JM Norge AS v/ Gunn May Bergum, Postboks 2053, 3103 Tønsberg eller som e-post til med kopi til: Drammen kommune, PB. 7500, 3008 Drammen eller som e-post til

FRIST

Frist for innspill til planarbeidet er 10.09.2018.