I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning for Torgeir Vraas plass 1-3: Gnr/bnr 110/606, 110/607, 110/535 og del av Torgeir Vraas plass: gnr/bnr 110/422. Det er tidligere varslet oppstart av arbeid med reguleringsplan sammen med utleggelse av planprogram for Torgeir Vraas plass til offentlig ettersyn (august 2015). Planprogrammet ble fastsatt i Bystyret 24.11.2015, og er grunnlaget for konsekvensutredningene i planarbeidet for Torgeir Vraas plass 1-3.

I medhold av Plan- og bygningsloven §17-4 kunngjøres samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Området er ca. 3 daa. Det foreslåtte planområdet omfatter hovedsakelig Globusgården og deler av Torgeir Vraas plass. Planområdet er avgrenset som vist på kart nedenfor:

Kartutsnitt som viser planavgrensningen for Torgeir Vraas plass 1-3
BILDE: kartutsnitt viser planavgrensningen i stiplet linje

Hensikt
Hensikten med planen er å legge til rette for videreutvikling av området til forretnings- og næringsformål som bygger opp om knutepunktutviklingen rundt Drammen stasjon. Globusgården foreslås bevart, med elleve etasjer som påbygg oppå eksisterende bygningsmasse. Den nye bebyggelsen er foreslått med en avtrapning oppover.

Området er i kommuneplanens arealdel regulert til sentrumsformål, som tillater etablering av forretning, kontor, tjenesteyting, mv. Gjennom arbeidet med planen utredes blant annet formål, byggehøyder, utnyttelse, kulturminner, påvirkning på gater, byrom og lokalklima, i tråd med vedtatt planprogram.

Saksdokumenter (oppstartsmøtereferat, planinitiativ og planprogram) kan finnes på kommunens innsynsportal – plan og bygg, sak 18/5090.

Tiltakshaver er Strømsø Torg Eiendom AS, med Rambøll som utførende konsulent.

Spørsmål om eller innspill til planarbeidet skal rettes til:
Rambøll v/Rune Tøndell, e-post:
Eventuelt postadresse: Postboks 113 Bragernes, 3001 Drammen.

med kopi til:
Drammen kommune, Byplan
Postboks 7500
3008 Drammen
Eller per E-post til:

Vennligst merk alle skriftlige spørsmål og merknader til planforslaget med «18/5090 - Detaljregulering for Torgeir Vraas plass 1-3»

Frist: 19.11.2018