I henhold til Plan- og bygningslovens § 4-1 legges forslag til planprogram for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt, Fjordbyen, ut til offentlig ettersyn jf. Plan- og bygningsloven § 11-13. Det varsles samtidig oppstart av planarbeid for kommunedelplan for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt, Fjordbyen jf. Plan- og bygningsloven §11-12.

Hensikten med kommunedelplanen er å avklare nødvendig arealbehov for fremtidig samferdselsinfrastruktur og lokalisering av nytt kollektivknutepunkt i Fjordbyen, Lierstranda. Planprogrammet skal beskrive formålet med planarbeidet, planprosessen, medvirkning, alternativer og behov for utredninger.

Lier kommune og Drammen kommune er planmyndigheter for kommunedelplanen, og skal fastsette både planprogrammet og senere vedta selve kommunedelplanen.


Forslag til planavgrensning er vist i kartutsnittet over.

Lier kommune og Drammen kommune signerte 26. nov 2010 avtalen om plansamarbeid for Lierstranda og Brakerøya, senere gitt navnet Fjordbyen. Formålet med plansamarbeidet er å oppnå god styring i et sentralt område med et stort potensiale og av vital betydning for de to kommunene. Det interkommunale plansamarbeidet for Fjordbyen skal avklare arealbruk, volumer og infrastruktur.

Forslag til planprogram med vedlegg kan ses på servicetorget i Lier kommune, og er
også tilgjengelig på kommunenes hjemmesider på internett, www.lier.kommune.no, og på www.drammen.kommune.no under saksinnsyn her

Planprogram med justert forord, som resultat av de politiske behandlingene i kommunene, kan ses her.

Spørsmål om planprogrammet og planarbeidet, kan rettes til:
Lier kommune v/ Anne Kristin Mehren:
eller Drammen kommune v/ Marit Engseth

Etter at merknadsfristen utløper vil endelig planprogram bli justert i tråd med merknadsbehandling, og fremmet for politisk behandling.
 
Frist for å komme med merknader til planprogram og oppstart av planarbeid er 3. september 2018.
Merk innspillet med «Kommunedelplan samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt, Fjordbyen.»

Merknader til planprogrammet kan sendes til Lier kommune , eller

Lier Kommune
Samfunn og næring
Postboks 205
3401 LIER

Med kopi til:
Drammen kommune
Postboks 7500
3008 Drammen

Det vil bli åpen kontordag på LierLaben mandag 20, og 27. August fra klokken 14:00 til 18:00
Adresse LierLaben er Vestsideveien 9F.