Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram, Kommunedelplan for Gulskogen Nord.

I medhold av Plan- og bygningslovens §11-13 legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i møte i Formannskapet 14.februar 2017.

I medhold av Plan- og bygningslovens §11-1, §11-12 kunngjøres med dette oppstart av arbeid med Kommunedelplan med tilhørende konsekvensutredning for Gulskogen Nord.

Hensikten med planarbeidet er å gi tydelige føringer for en utvikling av Gulskogen Nord i tråd med intensjonene og kravene i kommuneplanens arealdel, hvor området er angitt som transformasjonsområde for byutvikling.

Hensikten med planprogrammets er å fastsette hvilke utredninger som er nødvendige for å belyse både konsekvenser og muligheter knyttet til transformasjon av området, samt hvilke alternativer som skal utredes gjennom planprosessen.

Planområdet omfatter Området nord for jernbanesporet fra Sundhaugen (vest for Strømsgodset kirkegård) til Rødgata. Planen utarbeides av Drammen kommune.
I medhold av Plan- og bygningslovens §17- 4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale knyttet til varslet kommunedelplan.

Saksdokumenter med alle vedlegg og formannskapets behandling kan ses på kommunens hjemmesider under menyvalget innsyn, politikk og riktig møtedato, sak PS 0011/17.

Høringsfrist er satt til 12.april 2017.

Spørsmål om planarbeidet kan sendes til:

Drammen kommune v/Elise Alfheim
Drammen kommune, Byplan, Engene 1, 3008 Drammen
Tlf: 32040000, e-post:

Alle innspill og uttalelser sendes til:

Drammen kommune, Byplan, Engene 1, 3008 Drammen eller E-post: .