I medhold av Plan- og bygningsloven §11-13 legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i møte i Formannskapet 13.desember 2016. Høringsfrist er satt til 06. februar 2017.

I medhold av Plan- og bygningsloven §11-1 og §11-12 kunngjøres med dette oppstart av arbeid med kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø i Drammen kommune.
Hensikten med planarbeidet er å lage et helhetlig og kunnskapsbasert verktøy for forvaltning av byens historiske kvaliteter og de ressursene som kulturminner og kulturmiljøer representerer for byen og dens innbyggere. Planen er en temaplan (tematisk kommunedelplan) og regulerer derfor ikke arealformål. Dette vil gi større fleksibilitet i arbeidet med vern og utvikling i plan- og byggesaker. 

Planprogrammets formål er å orientere om planverktøyet, organisering og beregnet framdrift, og skal redegjøre for tema som er beslutningsrelevante og som skal utredes nærmere i planarbeidet. Planområdet omfatter hele Drammen kommune og planen utarbeides av Drammen kommune ved virksomheten Byplan.

Saksdokumentene med alle vedlegg og formannskapets behandling kan sees på kommunens hjemmesider under menyvalget innsyn, politikk og riktig møtedato, sak PS 0171/16.

Spørsmål om planarbeidet kan stilles til:

Drammen kommune v/Viktoria Hamran Fjellbekk
Drammen kommune, Byplan, Engene 1, 3008 Drammen
Tlf: 32046084, E-post:
Alle innspill og uttalelser sendes til:

Drammen kommune, Byplan
Engene 1, 3008 Drammen
E-post:
Frist for innspill er 06.02.2017
Det vil bli avholdt informasjonsmøte for alle interesserte i aulaen på Marienlyst skole, 12. januar, kl.18.00 – 19.30. Velkommen!