I medhold av Plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres med dette oppstart av arbeid med detaljregulering for Heiaterrassen 6 (115/214 m.fl).

Planområdets samlede størrelse er ca.3,5 daa. Endelig planavgrensning innenfor det varslede planområdet avklares som del av videre planprosess. I medhold av Plan- og bygningslovens §17-4 kunngjøres samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale knyttet til varslet reguleringsplan. Planarbeidet skal utføres av Stener Sørensen AS på vegne av NRE Norway AS.

Planområdet:                                                                                                                 

Planområdet er uregulert og er i gjeldende kommuneplan avsatt til «Eksisterende boligområde med tilhørende anlegg».  Eksisterende bolighus på tomta er i Drammen kommunes kulturminneregistrering gitt høy verneverdi, klasse B. 

Hensikt med planarbeidet:       

Hensikten er å regulere til boligformål med tilhørende anlegg. Det er ønske om å tilrettelegge for blokkbebyggelse og tilhørende innvendig parkering. Det vil bli utredet ulike alternativer i forhold til bevaring av kulturminne. Et av alternativene medfører at eksisterende bolighus rives. Som del av planarbeidet skal det vurderes utbedringstiltak langs Heiaterrassen ned til kryss Hotvetveien.

Vurdering i forhold til krav om konsekvensvurdering:                                                                                      

Tiltaket er vurdert i henhold til Plan- og bygningslovens kapittel 4 «Generelle utredningskrav» og Forskrift om konsekvensutredninger. Planlagte tiltak er vurdert til ikke å utløse krav om planprogram og konsekvensutredning.

Spørsmål om planarbeidet eller innspill til dette stilles til:            

Stener Sørensen AS v/Ylva Hindhamar

Postboks 2125 Strømsø, 3003 Drammen 

Tlf: 32 26 44 70     E-post:  


Frist for innspill til planarbeidet er 23.03.2017