I medhold av Plan- og bygningslovens §12-8 varsles oppstart av planarbeid for Hotvet bolig- og næringspark

Gnr/bnr som berøres er 115/574, 115/311, 115/313, 115/315, 115/ 312, 115/499, 115/ 310, 115/1024, 115/500, 115/501, 115/1025, 115/497, 115/496, 115/ 495, 115/493, 115/492, 115/5007, 115/6020.

Forslag til planavgrensning er vist på vedlagt kartutsnitt.

Planavgrensningen omfatter også tilliggende veiarealer Hotvetalleen og Landfalløya. Varslet planområde er på ca. 23 daa, og endelig avgrensning av planområdet avklares i det videre planarbeidet. Området er i dag benyttet til boligarealer i form av småhusbebyggelse, næringsarealer i form av kontorer, lager og verksteder samt parkeringsarealer.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bolig- og næringsbebyggelse i form av blokkbebyggelse. I planarbeidet skal det vurderes muligheten for en høyere utnyttelse av tomten. Det er et ønske å tilrettelegge for flere boliger og nytt kontorbygg. Det er også tenkt et større grønt uterom tilrettelagt for opphold og lek. Ved utvikling av området planlegges noen bygg revet. Planarbeidet vil blant annet vurdere forhold til trafikk og støy, høyder og utnyttelse, parkering, atkomst, uteoppholdsarealer, geotekniske forhold etc. Tiltaket vil i hovedsak være i tråd med overordnede planer.

 Tiltaket er vurdert ihht plan- og bygningslovens kapittel 4 «Generelle utredningskrav» §4-1 Planprogram og 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning, med tilhørende forskrift.

Da tiltaket er i tråd med overordnede planer, og tiltaket ikke antas å ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, er planen vurdert ikke til å utløse krav om konsekvensutredning.

I medhold av Plan- og bygningsloven §17-4 kunngjøres samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Forslagstiller og planlegger

Tiltakshaver er Hotvet Nærings Park AS.
Forslagstiller for utarbeidelse av planforslaget er Halvorsen & Reine AS, Sivilarkitekter MNAL.

Spørsmål og informasjon

For nærmere informasjon er planinitiativ og oppstartsmøtereferat tilgjengelig via kommunens innsynsportal, sak: 17/9552.

For nærmere informasjon kan spørsmål rettes til:
Halvorsen & Reine AS, sivilarkitekter MNAL, v/ Aina Lian
Hotvetalléen 11, 3018 Drammen,
Tlf. 32215290, e-post .

Innspill, innsending og frist
Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet skal sendes skriftlig til:
Halvorsen & Reine AS, sivilarkitekter MNAL, v/ Aina Lian
Hotvetalléen 11, 3018 Drammen,
Tlf. 32215290, e-post .


For at innspill skal kunne vurderes tidlig i planarbeidet må de sendes innen 14.02.2018.