Det varsles herved revisjon av planprogram (jf. pbl. §§ 12-1 og 12-9) for detaljregulering for nytt sykehus i Drammen - med Drammen Helsepark på Brakerøya i Drammen og Lier kommuner. Områdereguleringen og den utdypende detaljreguleringen utløser krav om konsekvensutredning.

Kartutsnitt av planområdet for nytt sykehus i Drammen - med Drammen Helsepark
BILDE: Kartutsnitt av planområdet

I områdereguleringen var det forutsatt at en del tema skal detaljeres og utredes videre i detaljreguleringen, innenfor rammene av vedtatt planprogram for områdereguleringen. For flere tema vil det derfor gjøres utredninger for å oppfylle kravene til utredning som er stilt i planprogrammet. Videre er det tatt med forhold som følge av endringer i prosjektet.

Oppstart om detaljregulering for nytt sykehus i Drammen ble varslet og kunngjort 30.05.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8. Eiendommene gnr./bnr. 113/1017, 1167, 285, og 14/261 og 15/384 med flere inngår i planområdet. Planområdet er på ca. 390 daa. Foreslått planavgrensning er vist med rød linje i kartet under. Delområdet Odden er i etterkant av varslingen tatt ut av forslag til detaljregulering. Dette er i hensyntatt i revisjon av planprogrammet.

Forslagsstiller er Helse Sør-Øst RHF og fagkyndig er Multiconsult Norge AS.

Vedtatt områderegulering for nytt sykehus stiller krav om detaljregulering før utbygging eller tiltak i planområdet. Den viktigste hensikten med oppstart av detaljregulering er å detaljere rammene for utforming av nytt sykehus i Drammen. Fremtidige utvidelser for sykehuset vil også bli vurdert.

Det er inngått en samarbeids- og intensjonsavtale mellom Helse Sør Øst RHF og to av de største grunneierne i planområdet, Bane NOR Eiendom og Eidos Eiendomsutvikling, og det fremmes et samlet detaljreguleringsforslag. Utbyggingsarealer som ikke utnyttes til sykehusformål avsettes i all hovedsak til en helsepark med mulighet for utdanning, forskning, helsehus/legevakt, ulike behandlingstilbud og helserelatert næringsutvikling, under navnet Drammen Helsepark. Videre foreslås arealer bl.a. for kontor, forretning, bevertning og hotell.

I tillegg foreslås det sikret arealer for utvidelse av Drammen fjernvarme, bymessig gate- og byromsstruktur, samt allment tilgjengelig grøntdrag med elve- og fjordarealer (Fjordparken). Revidert planprogram kan sees på nettsidene til Drammen og Lier kommuner, under «Kunngjøringer». Alle dokumenter i saken kan sees på saksinnsyn på nettsidene til Drammen kommune med saksnummer 17/9083. Forslag til revidert planprogram som er utlagt til offentlig ettersyn kan lese her. Vedtakspunkter fra førstegangsbehandlingen vil bli lagt til grunn for videre utredningsarbeid.  Saksprotokoll fra førstegangsbehandling i Drammen kommune kan leses her. Særutskrift med protokoll fra førstegangsbehandling i Lier kommune kan leses her

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. Eventuelle kommentarer/ merknader til igangsatt detaljregulering sendes skriftlig til Multiconsult Norge AS ved Gunnar Bratheim, postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo eller på e-post innen 8.11.2018.