I medhold av Plan- og bygningslovens §12-8 varsles det om utvidelse av planområdet for pågående arbeid med Områderegulering for Konnerud sentrum.

I medhold av Plan- og bygningslovens §12-8 varsles det om utvidelse av planområdet for pågående arbeid med Områderegulering for Konnerud sentrum.

Utvidelsen berører følgende gnr/bnr:

80/1558, 80/1501, 80,1235, 80/76, 80/1373, 80/6027, 80/5002

80/893, 80,5001, 80/1592, 80/1315

64/63, 64/381, 64/412, 64/474, 64/412, 64/171, 64/170

Hensikt

Hensikt med utvidelsene er å medta areal som kan være aktuelle for å løse fremtidig teknisk infrastruktur i form av kryssløsninger og koblinger for gående og syklende.

Planprogram for Områderegulering for Konnerud sentrum ble fastsatt i Bystyret 20.06.2017. Saksdokumenter kan ses på kommunens nettsider www.drammen.kommune.no / politikk – sak PS 0101/17

 

Spørsmål

Da oppstart av planarbeid tidligere er kunngjort, bes det i denne omgang kun om innspill til utvidelsen av planområdet. Varsling om utvidet planavgrensning sendes til de nye partene som berøres av utvidelsen, samt regionale høringsinstanser.

Spørsmål om planarbeidet kan stilles til: Drammen kommune v/planavdelingen:

Telefon kundesenteret: 32 04 00 00

Epost:

 

Alle innspill og uttalelser knyttet til utvidelsen sendes til:

Postadresse: Drammen kommune, Byplan, postboks 7500, 3008 Drammen

Eller E-post:

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med «16/9106 – Områderegulering for Konnerud sentrum»

Frist for innspill til utvidelsene settes til  10.11.2018