I henhold til plan- og bygningslovens §12-2, §12-8 og §14-2 kunngjøres med dette oppstart av arbeid med områderegulering/utvidelse av planområde for områderegulering av Konnerud sentrum.

I medhold av Plan- og bygningslovens §17- 4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale knyttet til varslet reguleringsplan.
Utvidelsen berører eiendommene med gårds- og bruksnummer 80/16, 79/11, 76/2, 79/22, 79/268, 79/51, 79/879/10, 79/14, 79/6, 79/8, 79/191, 79/54, 79/150 
Intensjonen med utvidelsen er å sikre dagens bruk.

Saksdokumenter med alle vedlegg og formannskapets behandling kan ses på kommunens hjemmesider under sak PS 0178/16.
Da oppstart av planarbeid tidligere er kunngjort, bes det i denne omgang kun om innspill til utvidelsen av planområdet.

Spørsmål eller merknader til utvidet planområdet sendes til:

Drammen kommune, Byplan, Postboks 7500, 3008 Drammen eller E-post:

 

Frist for innspill til utvidelsen av planområdet er satt til 10.mai 2017