Varsel om oppstart av planarbeid - detaljreguleringsplan og utbyggingsavtale Rosenkrantzgata 376, GBNR. 117/502, Teig 3 - Kjøsterud Vestre

Kunngjøringsannonsen i sin helhet