Presentasjoner holdt i formannskapet, bystyrekomiteer og partssammensatt samarbeidsutvalg.

201925.11.2019 Sykefravær 3. kvartal
25.11.2019 Kommuneombudet
25.11.2019 Løypemelding
25.11.2019 Norskopplæring
22.10.2019 Økonomiplan 2020 - 2023
14.10.2019 2. tertialrapport 2019 (PSU)
14.10.2019 Forvaltningsrevisjon,vold, trusler og trakassering (PSU)
30.08.2019 Bybrua - Bane NOR
30.08.2019 Prosess for etablering av ny bybru
27.08.2019 Områderegulering Konnerud sentrum
27.08.2019 Gulskogen Nord
27.08.2019 Sykehuset
26.08.2019 Forvaltningsrevisjon sykefravær
26.08.2019 Sykefravær 2. kvartal
26.08.2019 Status omstillingsutvalget - høsten 2019
26.08.2019 Kompetansesenteret Nye Drammen
26.08.2019 Status norskopplæring
12.06.2019 1. tertialrapport 2019
12.06.2019 Vedtakskompetanse etter konstituering
12.06.2019 Kommuneombudet
12.06.2019 Kommende plansaker
12.06.2019 Paralelloppdrag Gamle sykehusområde - veien videre
12.06.2019 Paralelloppdrag Gamle sykehusområde - evalueringskomitéen
04.06.2019 1. tertial 2019
04.06.2019 Språkopplæring
04.06.2019 Rask psykisk helsehjelp
04.06.2019 Helprivate allmennlegetjenester
04.06.2019 Utskrivningsklare pasienter psykisk helse og rus
04.06.2019 Digihelse
04.06.2019 Skolebidragsindikatorer
04.06.2019 Aktivitetsskolen (AKS) delevaluering 3
04.06.2019 Helhetlig plan for språklig kompetanse
04.06.2019 Livsmesteringsfaget på ungdomstrinnet
04.06.2019 Etablering av skolehager
04.06.2019 "Trehytte" Anchersens vei og rehabilitering Svarttjern
04.06.2019 Status ekstrabevilgninger kulturplan og friluftsmuseet
04.06.2019 Byarkivets arbeid med historiske arkiver
04.06.2019 Megabandet
04.06.2019 Adventsfestivalen
04.06.2019 Rehabilitering av kirkebygg
04.06.2019 Helhetlig og samlede aktivitets- og  arrangementskalender
03.06.2019 Tariffoppgjøret 2019
03.06.2019 Veileder for opptak av lyd, bilde og film
03.06.2019 Tertialrapport 2019
03.06.2019 Språkskole for pedagogiske medarbeidere
03.06.2019 Spesialundervisning
03.06.2019 Fagbrev på jobb
28.05.2019 Konsesjonsutlysning BPA
28.05.2019 Drammen stasjon - befaring
28.05.2019 Lærings- og mestringssenteret i Drammen kommune
21.05.2019 Ungdom, kriminalitet og straff - statistikk
14.05.2019 Status byggesak
14.05.2019 Fjell 2020
14.05.2019 Regional avløpsanalyse
14.05.2019 Utbyggingsavtale nytt sykehus
14.05.2019 Bybrua, midlertidige løsninger gående og syklende
14.05.2019 Drammen park
14.05.2019 Kort om kommende plansaker
07.05.2019 Fjell legesenter
07.05.2019 Rehabilitering av Schwartzgate bofellesskap
07.05.2019 Menn i helse
07.05.2019 Pasientflyt
07.05.2019 Fagfornyelsen
07.05.2019 Aktive lokalsamfunn
07.05.2019 Vold og trusler - voldsutsatte ungdommer
07.05.2019 Vold og trusler - politiets orientering
07.05.2019 Innendørs cricket
07.05.2019 Orientering om snø og snødeponi
07.05.2019 Prøveprosjekt bydelskultur og Drammen kulturskole 
07.05.2019 Drammens Museum
07.05.2019 Strømsø Ateleierfellesskap
07.05.2019 Halvorsens musikkfest
07.05.2019 Marienlyst friidrettsbane - vedlikehold
07.05.2019 Brandengen skole og flerbrukshall - status og fremdrift
07.05.2019 Svømmeopplæring i Drammen kommune
07.05.2019 Aktiv på Åssia
07.05.2019 Aktiv på Åssia - innledning
06.05.2019 Sykefravær - 1. kvartal 2019
06.05.2019 Evaluering av varslingsordningen
06.05.2019 Digihelse
06.05.2019 Lærernorm - øremerkede midler
06.05.2019 Kvalitetsmelding læringsløp Drammen
06.05.2019 Språkplan
02.05.2019 Integreringsbarometeret pr. 2. mai 2019
02.05.2019 Innspill til diskusjon for utforming av politikk
02.05.2019 Fastsetting av husleie i kommunale boliger 
02.05.2019 Pasient- og brukerombudet - BPA
02.05.2019 Aktive lokalsamfunn - paraidrett
09.04.2019 Årsmelding 2018
09.04.2019 Gulskogen Senter
09.04.2019 Handlebussen
09.04.2019 Områderegulering Glassverket/Nøsted
09.04.2019 Nybyen: Byutvikling og midlertidig hensetting  
09.04.2019 Holmen
04.04.2019 Kunnskapsgrunnlaget for Nye Drammen
04.04.2019 Forslag til forbedring av tiltakene
02.04.2019 Fastlegeordningen
02.04.2019 Status fastlegeordningen
02.04.2019 Fremdrift elektroniske medisinskap og traller
02.04.2019 Transport til og fra behandling
02.04.2019 Drammen Helsehus - status
02.04.2019 Fremdrift - Tomtevalg ungdomsskole på Åskollen
02.04.2019 Dørbanker - oppsøkende virksomhet barnehage
02.04.2019 Læringsstøttende team- tidlig innsats
02.04.2019 Nye Senter for oppvekst
02.04.2019 Overgang elever Åskollen - Galterud
02.04.2019 Praksis for skjenkekontroll
02.04.2019 Digitalt byleksikon
02.04.2019 Kulturforum Drammen
02.04.2019 Buskerud Kunstsenter
02.04.2019 Drammen Scener AS
02.04.2019 Kvinnefotball i Drammen
01.04.2019 Plan for heltid i Nye Drammen kommune
01.04.2019 Status bemanningsnorm
01.04.2019 Omstillingsutvalgets arbeid
01.04.2019 Heltidskultur Drammen kommune
01.04.2019 Digitalisering og kvalitet
01.04.2019 Bemanningsnorm skole
20.03.2019 Arbeidsverksted: Uteservering - Aktivtet i sentrum
20.03.2019 Arbeidsverksted: Retningslinjer for utforming av uteservering
20.03.2019 Arbeidsverksted: Retningslinjer uterom (VNI)
20.03.2019 Arbeidsverksted: Retningslinjer uterom (Byplan)
19.03.2019 Status byggesak - tilsyn
19.03.2019 Hjertesone Øren skole
19.03.2019 Forslag til detaljregulering for Hoffgaardsgate
19.03.2019 Tilfartsveg Vest
19.03.2019 Tilfartsveg Vest Statens Vegvesen
19.03.2019 Eiermøte Enter kompetanse
12.03.2019 Integrerings- og fattigdomsutvalgets arbeid - status
12.03.2019 Status dysleksivennlige skoler
12.03.2019 Digital løsning helhetlig plan Sos.em.
12.03.2019 Hovedopptak barnehage 2019 - første runde
12.03.2019 Styringsdata HSO
12.03.2019 Utskrivning fra sykehus
12.03.2019 Pasient og brukerombudet årsrapport 2018
12.03.2019 Evaluering av Kunst rett vest
12.03.2019 Drift av uterom i Drammen
12.03.2019 Løyperegimet i Drammen kommune
12.03.2019 Viken Filmsenter
12.03.2019 Buskerud Teater
11.03.2019 Varslingsordningen
11.03.2019 Årsrapport 2018 kommuneombudet
11.03.2019 Endring i etikkplakaten
11.03.2019 Helhetlig plan sosem
11.03.2019 Flytting av Senter for oppvekst
07.03.2019 Handlingsplan "Hele meg" - status
07.03.2019 Skisprint 2019
18.02.2019 Kompetanseteam Levekår
18.02.2019 Boligsosial handlingsplan 2015 - 2018
18.02.2019 Folkehelse i Drammen
18.02.2018 Frivillighetskommunen Drammen
18.02.2019 SLT i lys av integrering og fattigdom
18.02.2019 SEFO
18.02.2019 Forsterkningstiltak barnehage og skole
18.02.2019 Kvalifisering av nyankomne innvandrere for arbeidsmarkedet
18.02.2019 Arbeid og sysselsetting blant innvandrere i Drammen
18.02.2019 Oversikt over kommunale planer og tiltak 
13.02.2019 Foreløpig årsregnskap 2018
13.02.2019 Veglys
13.02.2019 Status byggesak
13.02.2019 Nytt Drammen sykehus
13.02.2019 Rehabilitering av Spiralen
13.02.2019 Arealsøk hensetting
13.02.2019 Eiermøte Drammensbadet KF
13.02.2019 Nytt utviklingsprosjekt
07.02.2019 Kulturell integrering i Norge: Utfordringer og muligheter
07.02.2019 Integrering gjennom kunnskap
07.02.2019 Foreløpig integreringsbarometer med tilgjengelige data

05.02.2019 Fjordbyen Lierstranda
05.02.2019 Nytt sykehus i Drammen
05.02.2019 Kommunedelplan samferdselinfrastruktur og kollektivknutepunkt
05.02.2019 E134 Dagslett - E-18
05.02.2019 Fjordbyråd
05.02.2019 SNELD Desentralisert kompetanseutvikling
05.02.2019 Elevundersøkelse, nasjonale prøver, trivselundersøkelse
05.02.2019 Tomtealternativer ungdomsskole Åskollen
05.02.2019 Kulturplanen - tiltak økonomi 2019
05.02.2019 Orientering om badebrygger
05.02.2019 Skjenke- og serveringsbevillinger
05.02.2019 Brageteateret
05.02.2019 Østafjelske kompetansesenter for musikk
05.02.2019 Orientering om støtteordninger
05.02.2019 Drammen Golfklubb
05.02.2019 Evaluering av rådmannens tiltaksplan
05.02.2019 PwCs evaluering av rådmannens arbeid
04.02.2019 Utvidet egenmeldingsordning
04.02.2019 Sykefravær
04.02.2019 Status språkopplæring
04.02.2019 Medarbeiderundersøkelsen
04.02.2019 Endring i bystyrets reglement - etikk
22.01.2019 Læringsløp Drammen - arbeidsverksted OPU
31.01.2019 Digihelse, kommunale hjemmetjenester på nett

31.01.2019 Universell utforming av fotgjengerfelt i sentrum
31.01.2019 Parkeringsstrategi med parkeringsveileder
22.01.2019 Plansamarbeid og fjordbyråd
22.01.2019 Nytt sykehus i Drammen
22.01.2019 Gulskogen Nord

2018


11.12.2018 Snødeponi
11.12.2018 Forslag til retningslinjer for fortetting i villaområdene
11.12.2018 Bybrua, midlertidige løsninger for gående og syklende
11.12.2018 Områderegulering for Konnerud sentrum
11.12.2018 Elbuss til Spiralen
11.12.2018 Eiermøte Drammen Kommunale Pensjonskasse
10.12.2018 Datasamlingsstatus - indikatorer
10.12.2018 Presentasjon av noen av tiltakene 
10.12.2018 Foreløpig integreringsbarometer
10.12.2018 Fjell 2020
04.12.2018 DigiHelse
04.12.2018 Frivilligbørs
04.12.2018 Drammensgården
04.12.2018 Arbeidslivsfag på Åssiden vgs.
04.12.2018 Natteravnordning
04.12.2018 Destinasjon Spiraltoppen - del 2
04.12.2018 Destinasjon Spiraltoppen - del 1
04.12.2018 Status silo på Holmen og Thorleif Haug statue
04.12.2018 Interkultur - NPU pris og effektstudier
04.12.2018 Globusfestivalen - evaluering
04.12.2018 Tour of Norway
03.12.2018 Introduksjonssenteret - plan for omstilling og    bemanningsreduksjon

03.12.2018 Ansettelse av lærlinger etter fullført læretid
03.12.2018 Ledelse, kontroll og styring i Nye Drammen kommune

29.11.2018 Trygghetsalarm

29.11.2018 Parkeringsstrategi med veileder endringer etter høring
20.11.2018 Rapportering fra byplan
20.11.2018 Kikkut Terasse
20.11.2018 Spiraltoppen
20.11.2018 Destinasjon Spiraltoppen
20.11.2018 Detaljregulering for Vinjesgate 1
20.11.2018 Parkeringsstrategi
20.11.2018 Eiermøte Glitre Energi AS
13.11.2018 Næringsvekst 2020

13.11.2018 Aktive lokalsamfunn - Virksomhetsbesøk
13.11.2018 Alternativ avlastning Marienlyst skole
13.11.2018 Utenforskap, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme
13.11.2018 Lavterskeltilbud barn og unge
13.11.2018 Strømsø inntaksområde - tomteutredning Åskollen
13.11.2018 Økonomiplan arbeid - oppvekst og utdanning
13.11.2018 Lærerspesialistordningen
13.11.2018 Psykisk helse- og rustjenester 
13.11.2018 Legevakta i Drammensregionens IKS
13.11.2018 Drammensregionens interkommunale krisesenter
13.11.2018 Utvikling av Åskollen HOD
13.11.2018 Økonomiplan 2019 - 2022
13.11.2018 Klopptjern
13.11.2018 Miljørettet helsevern
13.11.2018 Lokalt ombud for kommunale saker
13.11.2018 Drammen Friluftsforum
12.11.2018 Bekymringsmelding ansatte ved byggesaksavdelingen
12.11.2018 Sykefravær 3. kvartal
12.11.2018 Økonomiplan 2019-22
12.11.2018 Utvikling av HODene til helseknutepunkt
08.11.2018 Status av datasamling - intereringsbarometeret
08.11.2018 Evaluering av resultater fra tiltak og aktiviteter
08.11.2018 Integrering og folkehelse
06.11.2018 Økonomiplan 2019 - 2022
06.11.2018 Planstatus byutvikling
06.11.2018 Skattesak Drammensbadet
06.11.2018 Eiermøte Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS
01.11.2018 Bookingløsning for en mer fleksibel avlastning
01.11.2018 Rutiner for overgang mellom oppvekst/utdanning og HSO
01.11.2018 Økonomiplan 2019 - 2022
01.11.2018 Lokalt ombud for kommunale saker
23.10.2018 Presentasjon 2. tertialrapport 2018
23.10.2018 Ulovligheter på vei
23.10.2018 Statusrapportering for byggesak
23.10.2018 Fortetting i villa-områdene
23.10.2018 Kommunedelplan Gulskogen Nord
23.10.2018 Fjell 2020
23.10.2018 Drammen Scener
23.10.2018 Presentasjon Brageteateret
13.10.2018 Rapport  2018 2019 AKS andre delevaluering
16.10.2018 Samarbeid med USN og andre akademiske miljø
16.10.2018 Andre helårsevaluering av aktivitetsskolen
16.10.2018 Andre yrkesgrupper inn i skolen
16.10.2018 Mitt liv - storbynettverk
16.10.2018 Utskrivning fra sykehus
16.10.2018 Smittevern
16.10.2018 Samarbeid med USN og Akademia
16.10.2018 Orientering helsehuset
16.10.2018 Digitalisering
16.10.2018 Universitetet i Sørøst Norge
16.10.2018 Registrering av antall utviklingshemmede
16.10.2018 Forslag til labbeløyper vinter 2018/2019
16.10.2018 Framtidig hytterenovasjon i Drammen
16.10.2018 Helhetstanker rundt Aktive lokalsamfunn
16.10.2018 Status Drammen Håndballklubb
11.10.2018 Workshop - Skole og barnehage
11.10.2018 Workshop - Mangfold og inkludering
11.10.2018 Workshop - Kultur og idrett
11.10.2018 Workshop - Byutvikling
11.10.2018 Workshop - Arbeid og integrering
11.10.2018 Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Nedre Buskerud
11.10.2018 Ny bybru og ny gang- og sykkelbru
18.09.2018 Presentasjon av årets TV-aksjon
18.09.2018 Kommunalt ombud
18.09.2018 Detaljregulering for Søren Lemmichs gate 1 og Losjeplassen 4
18.09.2018 Statusrapportering for byggesak
18.09.2018 Fortetting i villaområdene
18.09.2018 Drammensbadet
18.09.2018 Eiermøte Lindum AS
12.09.2018 Lekbasert læring - veien videre
12.09.2018 Indikator for integreringsbarometer
12.09.2018 Rekrutteringsteam barnehager
12.09.2018 Kvalitetssystemarbeid i oppvekstsektoren
12.09.2018 Status og prioriteringer Læringsløp Drammen år 3
12.09.2018 Lederutvikling og støtte
11.09.2018 Statusorientering Schwartsgate
11.09.2018 Orientering Helsehuset
11.09.2018 Endring i sosialhjelpsutgifter
11.09.2018 Presentasjon av kommuneombud
11.09.2018 Elvefestivalen 2018 - evaluering
11.09.2018 Seniorpark - status
11.09.2018 Kulturplan for Drammen 2018 - 2021
11.09.2018 Forsøpling og byrenovasjon
11.09.2018 Kommunens arbeid med åpenhet og innsyn
11.09.2018 Drammens Turnforening
11.09.2018 Drammen Svømmeklubb
10.09.2018 Pensjonsanalyse, Nye Drammen
10.09.2018 Sykepleierbemanningen i HSO
10.09.2018 Heltidskultur i HSO
10.09.2018 En ny vei mot heltidskultur, 2018 - 2022
10.09.2018 Status språkopplæring i HSO
06.09.2018 Ny parkeringsstrategi for Drammen 
06.09.2018 Overgang SFO til AKS
05.09.2018 Status om indikatorer for intergreringsbarometeret
05.09.2018 Fattigdomsmåling/definisjon
05.09.2018 Alle med
12.06.2018 1. tertialrapport 2018
12.06.2018 InterCity prosjekt - status
12.06.2018 Rapportering på status byggesaksbehandling
12.06.2018 Øvre Storgate 45
12.06.2018 Åssiden fotballhall
12.06.2018 Arbeidet med ny bybru
12.06.2018 Eiermøte Drammen Drift KF
05.06.2018 Status Konnerudhallen
05.06.2018 Frilufstforum
05.06.2018 Tidligere konsept for ishall
05.06.2018 Åssiden fotballhall
05.06.2018 Kulturforum
05.06.2018 Lærernorm
05.06.2018 Skoleutbygging - kapasitet og fordeling
05.06.2018 Status hovedopptak for barnehager 2018
05.06.2018 Lærerrekruttering i Drammensskolene
05.06.2018 Lekser i skolen
31.05.2018 Skolehelsetjenesten
31.05.2018 Ryggforeningen i Norge - Drammen og omegn lokallag
15.05.2018 Utvikling av det eksisterende sykehusområdet
15.05.2018 Rapportering på status byggesaksbehandling
15.05.2018 Planprogram for tilfartsvei vest/tilfartsvei Konnerud
15.05.2018 Parkeringsstrategi
15.05.2018 Eiermøte Glitrevannverket IKS
08.05.2018 Brageteateret
08.05.2018 Kulturplan - høringssvar
08.05.2018 Drammen museum
08.05.2018 Østafjelske kompetansesenter for musikk
08.05.2018 Drammen slalåmklubb - samarbeid
08.05.2018 Drammen slalåmklubb - videre drift
08.05.2018 Språkarbeid i Fjell-barnehagene
08.05.2018 Statusrapport 1:1 og strategi for digital læring
08.05.2018 Utvikling av lavterskeltilbud og forebyggende tiltak
08.05.2018 Aktivitetsskolen 2018/2019
08.05.2018 Utenforskap, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme
07.05.2018 Omstillingsutvalgets arbeid
07.05.2018 Sykefravær 1. kvartal 2018
07.05.2018 Menneskelige ressurser
07.05.2018 Heltidskultur i HSO
07.05.2018 Oppsummering flytteprosess til Strømsø - Senter for oppvekst
03.05.2018 Prøveprosjekt Tollbugata
03.05.2018 Handikappede barns foreldreforening
03.05.2018 Holmen - områderegulering med konsekvensutredning
17.04.2018 Årsmelding 2017 for Drammen kommune
17.04.2018 Reguleringsplan for Lindum
17.04.2018 Rapportering byggesak
17.04.2018 InterCity
17.04.2018 Eiermøte Drammen Eiendom KF
10.04.2018 Svartelistede arter, belysning silo, dryppsoner
10.04.2018 Graving i sentrum
10.04.2018 Drammen Scener
10.04.2018 Buskerud Teater
10.04.2018 Viken Filmsenter
10.04.2018 Buskerud Kunstsenter
10.04.2018 Tilsyn med barn i fosterhjem
10.04.2018 Ulike statlige ordninger til barnehagerekruttering
10.04.2018 Brukerundersøkelse i barnehage og skole
10.04.2018 Status - handlingsplan mot vold i nære relasjoner
10.04.2018 Videreutdanning for ansatte og ledere
10.04.2018 Lærerspesialistordningen i Drammen kommune
10.04.2018 HSN - høring universitetsvirksomhet
10.04.2018 Mulige strategier og vedtak
10.04.2018 Orientering helseknutepunkt
10.04.2018 Forsøk på kommunal DPS
10.04.2018 Et helhetlig SLT-system i Drammen
10.04.2018 Fjell 2020 og veien videre
05.04.2018 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner
05.04.2018 Detaljregulering med KU for kvartalet Erik Børresens allé, Ole Steensgate, Losjeplassen og Strandveien og detaljregulering for Åssiden skole og idrettsområde
05.04.2018 Kriterier for universell utforming ved byggesøknader
05.04.2018 Drammen stasjon
20.03.2018 Konkurransen "smartere transport" i Norge
20.03.2018 Varsling - orientering om prosess
20.03.2018 Rapportering på status byggesaksbehandling
20.03.2018 Prøveprosjekt Tollbugata
20.03.2018 Fjell 2020
20.03.2018 Eiermøte Drammensregionen interkommunale  havnevesen
01.02.2018 Integrerings - og fattigdomsutvalget
01.02.2018 Kontantstøttebruk i Drammen
01.02.2018 Forslag til indikatorene til IB
13.03.2018 Økonomi virksomheter 2018
13.03.2018 Matsvinn
13.03.2018 Vold i nære relasjoner
13.03.2018 Presentasjon fra FAU Brandengen skole
13.03.2018 Mobbing og nett som arena for krenkelser
13.03.2018 FOU-samarbeid og EU prosjektmidler
13.03.2018 Brukerforum for brukerveiledning og helhetlig tjenesteutvikling i regi av SEFO
13.03.2018 Endring i forskrift om saksbehandler regler  ved opptak i barnehage
13.03.2018 Bemannings- og kompetansenormer i barnehage og skole
13.03.2018 Kulturplan 2018 - 2021
13.03.2018 Union Rock
13.03.2018 Årsmelding 2017 Drammen kirkelig fellesråd
12.03/13.03.2018 Varsling - orientering om prosess
12.03.2018 Bruk av vikarer i Drammen kommune
12.03.2018 Lærernormen/pedagognormen
08.03.2018 Vintervedlikehold
08.03.2018 Graving i sentrum
13.02.2018 Foreløpig regnskapsresultat 2017
13.02.2018 Lærernorm - planlagt fremdrift
13.02.2018 Vann og avløp - næringsvekst 2020
13.02.2018 Rapportering på status byggesaksbehandling
13.02.2018 Status Buskerudbyen
13.02.2018 Buskerudbyen
13.02.2018 Eiermøte Byen vår Drammen
08.02.2018 Seminar om fattigdom og integrering
06.02.2018 Marienlyst og tomteervervelse på Åskollen
06.02.2018 Barnehagestørrelser, antall barn og kvalitet
06.02.2018 Lærernorm, andre yrkesgrupper inn i skolen og læringsstøttende team
06.02.2018 Regler og praksis vedr. kjønnsdelt gym- og svømmeundervisning
06.02.2018 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner
06.02.2018 Digitale innbyggertjenester
06.02.2018 Utvikling av helse- og omsorgsdistriktene
06.02.2018 Folkevalgtopplæring
06.02.2018 Snødeponering
06.02.2018 Tennishallen
06.02.2018 Status Kulturplan
06.02.2018 Status bevilling
06.02.2018 Kulturskoleplanen
05.02.2018 Sykefravær 4. kvartal 2017 og totalt i 2017
05.02.2018 Skisse til handlingsplan for å bedre språkkunnskaper for medarbeidere i HSO
05.02.2018 Heltidskultur i HSO
01.02.2018 Enda proffere
01.02.2018 World Cup skisprint
01.02.2018 Ny kulturplan for Drammen kommune
01.02.2018 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

2017

12.12.2017 Holmen
12.12.2017 Statsbudsjett - endelig vedtak
12.12.2017 Gulskogen senter
12.12.2017 Fordeling av Fjell 2020-midler
12.12.2017 Status fremdrift A-saker
12.12.2017 Buskerudbypakke 2
12.12.2017 Buskerudbypakke 2 - samferdselssystem
12.12.2017 Destinasjonen Spiralen
12.12.2017 Destinasjon Spiralen ved Godt Sagt AS
12.12.2017 Eiermøte Drammen kommunale pensjonskasse
05.12.2017 Sikkerhet ved Legevakten
05.12.2017 Folkehelsestrategi
05.12.2017 Brukervalg i hjemmetjenesten, status
05.12.2017 Skolestørrelse og policygrunnlag for utbygging av fremtidige skolebygg
05.12.2017 Akademiet & Heltberg
05.12.2017 PBL - samarbeidsavtale Drammen
05.12.2017 Underveisevaluering av Fjell
04.12.2017 NSF- resultater fra planlagt vs faktisk bemanning i Buskerud 2017
04.12.2017 Plan for omstilling - Enslige mindreårige
04.12.2017 Veileder for håndtering av bierverv
05.12.2017 Kulturplanarbeidet og veien videre
05.12.2017 Nærmiljøanleggsatsingen - status ved utgang av 2017
21.11.2017 Små boliger - behov og utfordringer
21.11.2017 Rapportering - rådmannens tiltaksplan og byggesak
21.11.2017 Eierstrategi Drammensbadet KF
21.11.2017 InterCity - utbyggingsavtalen
21.11.2017 InterCity - reguleringsplan
21.11.2017 InterCity Drammen - Kobbervikdalen ved Bane Nor
21.11.2017 Eiermøte Glitre Energi AS
14.11.2017 Kanonplassen Kulturarena, Spiralen
14.11.2017 Byliv - Byen vår Drammen
14.11.2017 Økonomiplan
14.11.2017 Verkenselva
14.11.2017 Olympiatoppen Sørøst
14.11.2017 Temaverksted - AKS, SFO og gratis barnehage
14.11.2017 Lavterskeltiltak og forebyggende helsetjenester i Drammen
14.11.2017 Helhetlig plan for sosial og emosjonell kompetanse
14.11.2017 Første delevaluering av AKS
14.11.2017 Økonomiplan 2018-2021
14.11.2017 Utvikling av helseknutepunkt
14.11.2017 Avvikshåndtering i HSO
14.11.2017 Forvaltningsrevisjon
14.11.2017 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018 - 2021 med fokus på HSO
14.11.2017 Handlingsplan for mennesker med utviklingshemming
09.11.2017 Mandat for Rådet for funksjonshemmede
09.11.2017 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018 - 2021
09.11.2017 Legevaktsentralen ved Legevakta i Drammenregionens IKS  09 11 17
07.11.2017 Svar på spørsmål nr. 40 (2017)
07.11.2017 Gang - og sykkelveiløsninger for ny Holmen bru
07.11.2017 Videre prosess i arbeidet med økonomiplan   2018-2021
07.11.2017 Kommunereform
07.11.2017 Aktivitetspark for eldre
07.11.2017 Arbeidet med Helseklynge
07.11.2017 Status i arbeidet med Buskerudbypakke 2
07.11.2017 Eiermøte Drammensregionens brannvesen IKS
24.10.2017 2. tertialrapport 2017
24.10.2017 Status etter konkurs RenoNorden
24.10.2017 Drammensavtalen
24.10.2017 Trygge skoleveier
24.10.2017 Rapportering av status byggesaksbehandling
24.10.2017 Eiermøte Drammen kommune eiendomsutvikling AS
24.10.2017 Eiermøte Vinn Industri AS

23.10.2017 Status kommunereform
23.10.2017 Politisk plattform
23.10.2017 Lokaldemokratiundersøkelsen
17.10.2017 Lavterskeltilbud i Drammen kommune
17.10.2017 Byarkivets arbeid med foto
17.10.2017 Status - kunstregistrering
17.10.2017 Oslofjordens Friluftsråd - Forslag til strategiplan
17.10.2017 Harmonien - alternativer til videre utvikling
17.10.2017 Beredskap og krisehåndtering        
17.10.2017 Drammen Helsehus
17.10.2017 Utvikling av helse- og omsorgsdistriktene
17.10.2017 Handlingsplan for mennesker med utviklingshemming
17.10.2017 Rådmannens forslag til 2. tertialrapport med fokus på HSO
16.10.2017 Lokalt ombud for kommunale tjenester
16.10.2017 Kanal- og servicestrategi
13.10.2017 Egenbetaling for helse- og omsorgstjenester i Drammen kommune 
13.10.2017 Aktivitetspark for eldre - Presentasjon for Eldrerådet
19.09.2017 Status økonomiplan 2018-2021
19.09.2017 Eksternt varslingssystem
19.09.2017 Bybrua

19.09.2017 Rapportering status byggesaksbehandling
19.09.2017 Marienlyst
19.09.2017 Handlingsplan sykkel
19.09.2017 Ren Drammensfjord
19.09.2017 Fjell 2020 - rapport
19.09.2017 Eiermøte Papirbredden Innovasjon AS
14.09.2017 Friluftsløftet
14.09.2017 Status "Midt i Drammen"/Evaluering WC Skisprint 2017/Status anleggsutvikling
14.09.2017 Medvirkningsprosess - ny kulturplan
14.09.2017 Øvningslokaler akustisk
14.09.2017 Marienlyst skole  kapasitetsutfordring og situasjon ved skolen
14.09.2017 Kapasitet/utbygging skoler og barnehager
14.09.2017 Digitaliseringsstrategi skole, barnehage, oppvekst
14.09.2017 Erfaringer fra HSO-dagene
14.09.2017 Utvikling av helse- og omsorgsdistriktene
14.09.2017 Drammensavtalen
07.09.2017 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Buskerud USTH
13.06,2017 1. tertialrapport 2017
13.06.2017 Aktivitetsskole
13.06.2017 Tiltaksplan - byplan
13.06.2017 Tiltaksplan - konsern
13.06.2017 Avtaler Marienlyst utvikling
13.06.2017 Drammen Parkering KF
07.06.2017 Aktivitetsplikt
07.06.2017 Utbyggingsplaner Aronsløkka og Brandengen med vekt på ny flerbrukshall
07.06.2017 Handlingsplan for mangfold og inkludering og levekårsplan fellespresentasjon
07.06.2017 Levekårsplanen og Handlingsplan for mangfold og inkludering
07.06.2017 Drammen kommune besøk Århus og Glasgow
07.06.2017 Overvann- og flomberedskap
07.06.2017 Bevilling
07.06.2017 Johan Halvorsen musikkfest
07.06.2017 HSO egenbetaling
07.06.2017 Tertialrapport 2017 HSO
07.06.2017 Valg av barnehage i Drammen
07.06.2017 Fattigdomsmidler - tildeling fra BUFDIR
06.06.2017 Orientering om ny organisering av virksomhet byplan
23.05.2017 Rapport - Evaluering av ordningen med behovsprøvd gratis barnehage
23.05.2017 Kommunereform
23.05.2017 Status byggesaksavdelingen
23.05.2017 Parkeringsstrategi
23.05.2017 Reguleringsplan for Holmen
23.05.2017 Oppfølging av tiltaksplanen punkt 23 - bierverv
23.05.2017 Prosess Buskerudbypakke 2
23.05.2017 Status og prosjektering av helse - og omsorgsdistriktene
23.05.2017 Prosess rundt ekspropriering av tomt på Brakerøya
22.05.2017 Felles utvalgsmøte HSO
22.05.2017 Temamøte HSO-komiteen
22.05.2017 Felles politisk temamøte HSO
18.05.2017 Politisk temamøte Drammen, Nedre Eiker og Svelvik
18.05.2017 Felles politisk temamøte, kultur og byutvikling
18.05.2017 Felles utvalgsmøte ny kommune
15.05.2017 Kommunereform temamøte i Svelvik
15.05.2017 Temamøte i Svelvik
15.05.2017 Presentasjon NEDS utvalgene
10.05.2017 Drammen Scener
10.05.2017 Rapportering Drammens Museum for Kunst- og kulturhistorie 2016
10.05.2017 Årsmelding 2016 for Brageteateret
09.05.2017 Læringsløp Drammen og forsterkingstiltak med vekt på sommerskole og Ung11
09.05.2017 Kvalitets- og organisasjonsutvikling av barnevernstjenesten
09.05.2017 Erfaringer fra Aktivitetsskolen på Fjell og Brandengen
09.05.2017 Eventuelle endringer av vedtekter i kommunale barnehager
09.05.2017 Status hovedopptak barnehage
09.05.2017 Evaluering om gratis barnehage - Deloitte rapport
09.05.2017 Helseknutepunkt
09.05.2017 Folkehelsestrategi
09.05.2017 Legevakta Drammen IKS
19.04.2017 "Midt i Drammen" - status
19.04.2017 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø i   Drammen - opplegg for medvirkning 
19.04.2017 Årsmelding 2016
19.04.2017 Eiermøte med Drammensbadet KF
04.04.2017 Østafjelske kompetansesenter for musikk
04.04.2017 Kirken orienterer i henhold til årshjulet
04.04.2017 Viken filmsenter
04.04.2017 Omstilling til færre bosettinger - enslige mindreårige
04.04.2017 Videreutdanning, fremtidige krav til undervisningskompetanse
04.04.2017 Status Læringsløp Drammen
04.04.2017 Status knyttet til grupperinger, vold, narkotika og ekstremisme
04.04.2017 Drammen helsehus 
04.04.2017 Brukerplan - brukere med barn
04.04.2017 Innovasjonsstrategi PHR
04.04.2014 Årsmelding 2016 med fokus på HSO
04.04.2017 Digitalisering HSO
04.04.2017 Utvikling av HODene med fokus på ernæring
30.03.2017 Orientering om Drammen Helsehus
21.03.2017 Utbyggingsavtaler
21.03.2017 Bragernes Torg
21.03.2017 Reguleringsplan Torgeir Vraas plass
21.03.2017 Reguleringsplan Vintergata
21.03.2017 Oppfølging av Deloitte rapporten
21.03.2017 Reguleringsplan for Glassverket
21.03.2017 Ekspropriasjon av sykehustomt
21.03.2017 Eiermøte Legevakta i Drammensregionen IKS
14.03.2017 Videre arbeid med kulturplan
14.03.2017 Drammensbiblioteket
14.03.2017 Berskaug
14.03.2017 Oppfølging handlingsplan mangfold og inkludering, LHBTI
14.03.2017 Senter for oppvekst - status, enslige mindreårige - prosess
14.03.2017 Barnehage og skolekapasitet - status byggeprosjekter
14.03.2017 Velkomstklassen
14.03.2017 Styrket bemanning sykehjem
14.03.2017 Brukerundersøkelse HSO
14.02.2017 Fjordbyen - samarbeid med Lier kommune
14.02.2017 Foreløpig regnskap 2016
14.02.2017 Marienlystområdet
14.02.2017 Friidrettsanlegg Berskaug
14.02.2017 Byutvikling på Marienlyst
14.02.2017 Oppfølging av Deloitte rapporten
14.02.2017 Utleggelse av kommunedelplan for nytt dobbeltspor Gulskogen-Hokksund
14.02.2017 Eiermøte Drammen Kino AS
07.02.2017 Vindtornfestival og poesipris 2017
07.02.2017 Skisprinten 2017
07.02.2017 Dialogmøte/innspill fra de private barnehagene til bystyrekomité OPU
07.02.2017 Skole- og kommunebidragsindikatorer for Drammen
02.02.2017 Velferdsteknologi HSO
24.01.2017 Oppfølging av korrupsjonssaken
08.02.2017 Tiltaksutredning luftkvalitet

2016

13.12.2016 Fjell 2020
13.12.2016 Oppfølging av budsjettvedtak
13.12.2016 Gulskogen Nord
13.12.2016 Bjørnstjerne Bjørnsonsgate
13.12.2016 Detaljregulering Øren skole - orientering om avtaleinngåelse
13.12.2016 Drammensbadet KF - orientering om vedtak fra Skatt sør
13.12.2016 Eiermøte Drammen kommunale pensjonskasse
06.12.2016 System for frivillighet i HSO
06.12.2016 Skap gode dager
06.12.2016 Fallskader
06.12.2016 Status Læringsløp Drammen (pdf)
06.12.2016 Videregående og nasjonale prøver (pdf) 
06.12.2016 Medarbeiderundersøkelsen 2016 (pdf)
01.12.2016 ER og RFF samlet versjon - oppdatert
22.11.2016 Reguleringsplaner for sentrumsområdet på Konnerud
22.11.2016 Verneplan
22.11.2016 Byggesak Nedre Storgate 49, 51 og 53
22.11.2016 Inter City - ny Vestfoldbane
22.11.2016 Drammen kommunes nye hjemmesider  
22.11.2016 Eierstrategi Drammen Scener
22.11.2016 Eiermøte Glitre Energi AS
15.11.2016 Adkomst Åspaviljongen
15.11.2016 Destinasjon Spiralen
15.11.2016 Spiralen forslag til oppgradering
15.11.2016 Skilting og merking av turområder
15.11.2016 Kunstregistreringsprosjekt 2015-2016
15.11.2016 Tilpasning av drift til rammen SFO
15.11.2016 Skolegrenser og inntak
15.11.2016 Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
15.11.2016 Innlegg fra Ungdomsrådet til sak  "Mer å hente"  
15.11.2016 Økonomiplan 2017 - 2020 HSO
15.11.2016 Statusrapportering analyseoppdrag til Deloitte
15.11.2016 Resultater fra Brukerplan
15.11.2016 Fontenehuset
14.11.2016 70 års aldersgrense
14.11.2016 Sykefravær 3. kvartal
14.11.2016 Risiko- og sårbarhetsanalyse. Videre arbeid med forvaltningsrapport og ROS analyse
10.11.2016 Behovsanalyse for helse og omsorgsdistriktene i Eldrerådet
08.11.2016 Rådmannens forslag til økonomiplan 2017 -2020/ Årsbudsjett 2017
08.11.2016 Boligkjøp og erstatningsboliger i forbindelse med Intercity Drammen-Kobbervikdalen
08.11.2016 Intercity Drammen - Kobbervikdalen
08.11.2016 Eiermøte Enter Kompetanse AS
25.10.2016 Destinasjon Spiralen  
25.10.2016 Adkomst Åspaviljongen  
25.10.2016 Spiralen forslag til oppgradering
25.10.2016 Kunstgress/kunstisbane på Øren  
25.10.2016 E 134 Strømsåstunnelen, status før sluttbehandling  
25.10.2016 Tilfartsvei Vest del 2 og tilfartsvei Konnerud, status før utleggelse  
25.10.2016 Status rådmannens oppfølgingsprosjektet
25.10.2016 Eiermøte Drammen Drift
18.10.2016 Ditt valg - Bolig først, sluttbehandling
18.10.2016 Behovsanalyse for helse og omsorgsdstriktene
18.10.2016 Omstilling Senter for oppvekst
18.10.2016 Kulturplan
13.09.2016 Multimedieredaksjonen  
13.09.2016 Stategiske veivalg
13.09.2016 Utbygging av Knive/Lolland
13.09.2016 Ny organisering av byplan
13.09.2016 Barnehage - og skolebehovsanalyse  
13.09.2016 Reguleringsplan for Gulskogen senter
13.09.2016 Forprosjekt for Baker Thoens allé
13.09.2016 Kommunens arbeid knyttet til vold i nære relasjoner
13.09.2016 Eiermøte Brageteatret  
12.09.2016 Buskerudbypakke 2
06.09.2016 Brageteateret
06.09.2016 Etterskoletilbud  
06.09.2016 Bybier og arbeidsplasser
06.09.2016 Innovasjonsstrategi
06.09.2016 SLT-arbeid
06.09.2016 Barnehage-og skolebehovsanalyse  
06.09.2016 Helsesøstre i skolehelsetjenesten
06.09.2016 Innspill fra Ungdomsrådet
05.09.2016 Agresso/HR-system
05.09.2016 Resultat sykefravær 2. tertial 2016
05.09.2016 Språkkrav
22.08.2016 Strategiske veivalg for Drammen kommune
22.08.2016 Programområdene samlet
22.08.2016 Det økonomiske hovedbildet  
16.06.2016 Orientringssak bystyrekomitemøte OPU - Frydenhaug skole 16.06.2016
14.06.2016 Bragernes kollektivknutepunkt  
14.06.2016 1. tertialrapport 2016
14.06.2016 Reguleringsplan Travbanen/Berskaug
14.06.2016 Fornyelse avtale SIF
14.06.2016 Revidering av reglement for delegering og innstillingsrett i Drammen kommune
14.06.2016 Status korrupsjonssak
14.06.2016 BPA, Brukestyrt personlig assistanse. Presisering av kontrakten med hensyn til reiser og utgiftsdekning
14.06.2016 Drammensbadet KF - gjennomgang av tilsvar til Skatt sør
14.06.2016 Eiermøte Drammen kjøkken KF
07.06.2016 Utvikling av Fjell HOD
07.06.2016 Utvikling av Losjeplassen HOD
07.06.2016 Digitalisering av HOD
07.06.2016 Prøveprosjekt med svømming 1. og 2. trinn
07.06.2016 Resultat vikartimeregistrering
07.06.2016 Status - hovedopptak 2016
07.06.2016 Digitalisering av gravplassene
07.06.2016 Gravplassforvaltning
07.06.2016 Gravplasser og Krematorium
07.06.2016 Røysjøveien
07.06.2016 Ny kulturpolitikk
07.06.2016 Drammen scener
07.06.2016 Kulturforum
07.06.2016 Kunstsenteret i Buskerud
07.06.2016 Kultur for å delta
06.06.2016 Læringsløp i Drammen
06.06.2016 Kvalitetssystem i Drammen kommune
24.05.2016 Capjonsgate 2
24.05.2016 Høring - felles lønn - og regnskapsenhet i politiet
24.05.2016 Forslag til planprogram for kommunedelplan for Fv 283 Rosenkrantzgate med konsekvensutredning
24.05.2016 Eiermøte Drammen Scener AS
19.05.2016 Sommerskole
19.05.2016 Læringsløp Drammen - del II
10.05.2016 Brukerundersøkelsen
10.05.2016 Rask psykisk helsehjelp
10.05.2016 Utvikling av Marienlyst HOD
10.05.2016 Utvikling av Hamborgstrøm HOD
10.05.2016 Lærings og mestringssenteret (LMS)
10.05.2016 Helsetjenesten i Drammen
10.05.2016 Uteservering - retningslinjer
10.05.2016 Konnerud hagelag - brunsnegler
10.05.2016 Vei, natur og idrett - utleie
10.05.2016 Aktivitetsskole 
02.05.2016 Befaring Bragernes (pdf)
02.05.2016 Høringssvar Rådet for funksjonshemmede (pdf)
19.04.2016 Mottaksberedskap  
19.04.2016 Evaluering av veikontrakt  
19.04.2016 Mulig nytt byarrangement i Drammen - "Midt i Drammen"
19.04.2016 FutureBuilt programmet
19.04.2016 InterCity dobbeltspor ny Vestfoldbane
19.04.2016 Eiermøte Drammen Eiendom KF
12.04.2016 Språkpraksis og livsglede
15.04.2016 Arbeidsverksted  - Om læingsløpet
15.04.2016 Åpen barnehage
15.04.2016 Komitétur Oppvekst og utdanning
12.04.2016 Satsingen på hverdagsrehabilitering i Drammen
12.04.2016 Utviklingen av demenstilbudet i Drammen
12.04.2016 Årsmelding for 2015
12.04.2016 Tjenestetildeling og samordning
12.04.2016 Kulturpolitikk
12.04.2016 Kartlegging og verdsetting av friluftsområder
11.04.2016 Utviklingsenheten Skap gode dager
11.04.2016 Menneskelige ressurser 2015
11.04.2016 Organisasjonsanalyse
11.04.2016 Kompetanseutvikling i Drammen kommune - barnehage og skole
10.04.2016 3 10 Eldrerådet, Hverdagsrehabilitering
07.04.2016 Livsgledesykehjem til Eldrerådet
30.03.2016 Prosess Buskerudbypakke 2
30.03.2016 Reguleringsplan for Uno X- statsjon på Gulskogen
30.03.2016 Brandengen skole - reguleringsplan  
30.03.2016 Øren fotballbane/isbane
30.03.2016 Fjell 2020 - status
30.03.2016 Drammensbadet KF - gjennomgang av skatteetatens momskrav og lovfortolkningspraksis
30.03.2016 Dobbeltspor for Gulskogen og Hokksund med hensetting
30.03.2016 E134 Strømsåstunnelen
30.03.2016 Eiermøte Lindum AS
15.03.2016 Drammen kommunale foreldreutvalg DFKU
15.03.2016 Kvalitetsindikatorer for HSO
15.03.2016 Uønskede hendelser i HSO
15.03.2016 Årsresultat 2015 og budsjett 2016-virksomhetene i HSO
15.03.2016 Utvikling av Åskollen HOD
15.03.2016 Utvikling av Konnerud HOD
15.03.2016 Fjell områdeutvikling
15.03.2016 Orientering Formannskapet
15.03.2016 Orientering trefelling
15.03.2016 Landbruksplan for Drammen kommune 2016
15.03.2016 Registering av vold og trusler i skolen
15.03.2016 Vikarpool - dokumentasjon og registrering av fravær
15.03.2016 Om Introduksjonssenteret - arbeidsretting og utdanning
15.03.2016 Barn- og ungdommens bystyre
18.02.2016 Oppfølging av korrupsjonssaken
18.02.2016 Planarbeid for stasjonsområdet, Centralkvartalet og Torgeir Vraas plass
18.02.2016 Utkast til politisk plattform for en ny kommune av Svelvik og Drammen kommuner  
18.02.2016 Foreløpig regnskapsresultat for 2015
18.02.2016 Reguleringsplan for Holmen  
18.02.2016 Arbeid med avtale med Drammen Havn om overføring av eiendommer på Tangenkaia  
18.02.2016 Drammen sykehus
18.02.2016 Kommunal planstrategi for Drammen kommune
18.02.2016 Eiermøte RFD
09.02.2016 Gratis utlån av skolelokaler - bookingløsning
09.02.2016 Vikarordning/vikarpool
09.02.2016 LærerEFFEKT
09.02.2016 AKS - aktivitetsskole
09.02.2016 Psykososial arbeid i skolene
09.02.2016 Læringsløp Drammen
09.02.2016 Senter for oppvekst
09.02.2016 Opplæring de gode hjelperne  
09.02.2016 Knive-Røysjø
09.02.2009 Kulturpolitikk
09.02.2016 Kultur i bystrategien
09.02.2009 Kunstregistrering
09.02.2016 Løyper 2016
09.02.2015 Midt i Drammen - ny folkefest
09.02.2016 Regulering av gjestebrygger
09.02.2016 Øren skole - nytt bygg
09.02.2016 Øren kunstgress- og kunstisbane
09.02.2016 Bevillinger - alkoholloven og serveringsloven
09.02.2016 Folkevalgtopplæring-Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg
09.02.2016 Utvikling av helse-og omsorgsdistriktene
09.02.2016 Oppfølging av HSO-plan Åssiden
09.02.2016 Oppfølging av HSO-plan Gulskogen  
08.02.2016 Oppfølging korrupsjonssak
08.02.2016 Sykefravær 4. kvartal 2015 og totalt sykefravær 2015
08.02.2016 Endringer konsept Drammen kjøkken KF
04.02.2016 Omlegging av matproduksjon HSO Eldrerådet feb 2016
04.02.2016 HSO-plan
04.02.2016 Presentasjon BPA ordning
04.02.2016 Presentasjon av Utdanningsdirektøren
04.02.2016 Inkluderende byrom
26.01.2016 Buskerudbypakke 2

2015

08.12.2015 Arbeidet med verneplan av kulturminner  
08.12.2015 Trafikksituasjonen på Gulskogen
08.12.2015 Reguleringsplan Fjell
08.12.2015 Drammen parkering - eierstrategi
08.12.2015 Eiermøte Drammen kommunale pensjonskasse 
03.12.2015 Midlertidig ansatt - 2. tertial 2015
03.12.2015 Medarbeiderundersøkelser i 2015
01.12.2015 Blåkk- og Nåkkenfestivalen
01.12.2015 Drammen kulturskole
01.12.2015 Drammen kirkelige fellesråd
01.12.2015 Tematur for Bystyrekomité oppvekst og utdanning. Stavanger - Kristiansand
01.12.2015 Oppfølging av handlingsplan mot voldelig ekstremisme
01.12.2015 Læringsløp Drammen kompetansesenter
01.12.2015 Statlig finansiering av omsorgstjenestene
01.12.2015 Asylmottak og bosetting
01.12.2015 Administrativt høringssvar om Husleietvistutvalget
01.12.2015 Drammen Helsehus
26.11.2015 Skisprinten 2016
25.11.2015 Forsøksordning med statlige kriterier og finansiering av omsorgstjenester
17.11.2015 Planprogram for Glassverket og Torgeir Vraas plass
17.11.2015 Gråsoneveier
17.11.2015 Reguleringsplan for Grev Wedels plass
17.11.2015 Bjørnstjerne Bjørnsonsgate
17.11.2015 Utredning om etablering av eget eiendomsutviklingsselskap
17.11.2015 Eiermøte Energiselskapet  Buskerud AS
17.11.2015 Eiermøte Drammen Havn
10.11.2015 Spillemiddelordningen
10.11.2015 Gjennomgang av området idrett, park og natur
10.11.2015 Retningslinjer for arrangementer i offentlige byrom
10.11.2015 Tilskuddspolitikken på kulturområdet
10.11.2015 P06 Kultur
10.11.2015 Økonomiplan 2016-2019
10.11.2015 Friluftsmuseet
10.11.2015 Læringsløp Drammen
10.11.2015 Økonomiplan 2016 - 2019 barnehage, oppvekst, grunnskole og introduksjonstjenester  
10.11.2015 Presentasjon av anvarsområdet oppvekst og utdanning
10.11.2015 Handlingsprogram for 2016-2019
10.11.2015 Rett til opphold i sykehjem-forslag til lovendring
10.11.2015 Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester
09.11.2015 NAV endrer praksis ift aktivitetsplikt ved 8 uker
09.11.2015 Økonomiplan 2016 - 2019
09.11.2015 Sykefravær 3. kvartal 2015
09.11.2015 PSU - presentasjon av mandat og formål
03.11.2015 Akuttovernatting i Globusgården
03.11.2015 Økonomiplan 2016-2019
03.11.2015 Kollektivknutepunkt Bragernes
03.11.2015 Bjørnstjerne Bjørnsonsgate  
03.11.2015 Ny Svelvikvei
03.11.2015 Legevakta i Drammensregionen IKS
03.11.2015 HSO-plan  
03.11.2015 Buskerudbyen og Drammen kommune
03.11.2015 Byutviklingsområder og byggeprosjekter i Drammen
03.11.2015 Læringsløpet i Drammen  
03.11.2015 Arbeidet med kommunereform  
03.11.2015 Drammen 2036 - byvekst med kvalitet
13.10.2015 Presentasjon utdanningsdirektør
13.10.2015 Presentasjon helse- og sosialdirektør
13.10.2015 Presentasjon byutviklingsdirektør
13.10.2015 Presentasjon kommunaldirektør
13.10.2015 Presentasjon økonomi - og næringsdirektør
13.10.2015 Presentasjon HR- og utviklingsdirektør
13.10.2015 Statsbudsjettet 2016 - foreløpige vurderinger