Arealplan, kart og geodata

Bestill situasjonskart og naboliste for søknad om byggetillatelse, deling av eiendom, eller arealoverføring

Barnehage

 Søke, bytte, endre eller si opp plass

Søke om redusert betaling

Endring i antall barn i barnehage - for barnehager (pdf)

Barnevern

Bekymringsmelding (pdf)

Byggesak, delesak og seksjonering

Forhåndskonferanse - be om time

Avstandserklæring (pdf)

Deling av eiendom (pdf)

Sameie - oppløsning (pdf)

Seksjonering - søknad (pdf)

Reseksjonering - søknad (pdf)

Seksjonering - sletting (pdf)

 Byggesakskjemaer - alle skjemaer: nabovarsel, melding om bygning eller tilbygg unntatt søknadsplikt, igangssettelsessøknad, søknad om tillatelse til tiltak, med mer.

Tilskudd til etablering av ladestasjoner i boligselskap

Tilskudd til utskifting av eldre vedovn

Frivillighet

Driftstilskudd til frivillige lag og foreninger

Målrettet økonomisk satsing på inkludering

Tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner

Tilskudd til helse- og sosialformål for frivillige organisasjoner

Tilskudd til helse- og sosialformål for frivillige organisasjoner - søke (pdf)

Tilskudd til helse- og sosialformål for frivillige organisasjoner - rapportere

Tilskudd til helse- og sosialformål for frivillige organisasjoner - rapportere (pdf)

Driftstilskudd for lokale innvandrerorganisasjoner (nasjonal tilskuddsordning for inkludering og integrering) (pdf)

Tilskudd til frivillig virskomhet i lokalsamfunn (nasjonal tilskuddsordning for inkludering og integrering) (pdf)

Helse og omsorg

Omsorgstjenester for personer over 18 år - søknad (pdf)

Omsorgstjenester for kronisk syke eller funksjonshemmede under 18 år (pdf)

Individuell plan - søke om (pdf)

Rustiltak - henvisning (pdf)

Ris og ros - helse-, sosial- og omsorgstjenesten

Natur, kultur, idrett og fritid

Kulturskolen - innmelding

Kulturskolen - utmelding

Kulturstipend - søke

Leie av idrettsanlegg og kommunale haller - hel sesong

Leie av idretthaller og gymsaler - strøtimer

Leie av Dammenshallen og Gulskoghallen - idrettsarrangement eller kommersielle arrangementer

Spillemidler til idrettsanlegg - søke

Tilskudd til kulturarrangementer for barn og unge

Tilskudd til kulturprosjekter der barn og ungdom deltar

Tilskudd til kunstneriske prosjekter og arrangementer

Tilskudd til treningsleie - søke

Tilskudd til åpne kulturarrangementer

Trefelling og beskjæring - søke

Ny i Drammen

Norskkurs - påmelding

Tolking - bestille

Tolking - evaluere

Inntak til introduksjonsprogrammet - søknad (pdf)

Permisjon uten stønad fra introduksjonsprogrammet - søknad (pdf)

Velferdspermisjon med stønad fra introduksjonsprogrammet - søknad (pdf)

Fri med stønad ved svangerskap og fødsel fra introduksjonsprogrammet - søknad (pdf)

Fri med stønad ved religiøse høytider fra introduksjonsprogrammet - søknad (pdf)

Barnehageplass - søknad (pdf)

Næring

Bevilling - sjenking (enkeltanledning)

Bevilling - servering

Bevilling - salg av alkohol

Skjenke- og serveringsbevilling - søke

Kunnskapsprøven om alkohol og servering - påmelding

Skole, SFO og AKS

AKS (aktivitetsskole) - bestill eller endre

KS (aktivitetsskole) - søke om redusert betaling

AKS (aktivitetsskole) - oppsigelse av plass

Grunnskoleopplæring for voksne (pdf)

Spesialundervising for grunnskole (pdf)

Spesialpedagog (pdf)

Spesialpedagogisk veiledning ved Frydenhaug skole (pdf)

SFO - ny plass og endring

SFO - søke om redusert betaling

SFO - oppsigelse av plass

Permisjon fra grunnskoleopplæring

Utsatt eller framskutt skolestart (pdf)

Ung 11 - søke om å bli deltaker

Sosiale tjenester og bolig

Sosialhjelp - søknad (pdf)

Sosialhjelp - klageskjema (pdf)

Oppvekstteamet - henvendelsesskjema (pdf)

Støttekontakt - søke om å bli

Ledsagerbevis - søke

Besøkshjem eller avlastningshjem - søke om å bli

Avlaster - søke om å bli

Oppvekstteamet - henvendelsesskjema (pdf)

PP-tjenesten - henvisning (pdf)

Kommunal bolig - søke (pdf)

Bostøtte - søke

Startlån - søke

Søskengruppe for søsken av barn med nedsatt funksjonsevne - søke om plass (pdf)

En som lytter

Vann og avløp

Vannmåleravlesning

Utskifting av stikkledninger

Skifte av andelshavere for boligbyggerlag - melding

Innmåling av vann og avløp (pdf)

Reparasjon av privat lekkasje - melding (pdf)

Oljeutskilleranlegg - søknad om utslippstillatelse (pdf)

Oljeutskilleranlegg - årsrapport

Oljeutskillere - kartlegging

Sanitærabonnement - søke

Septiktank utkopling - søke (pdf)

Vannavstenging - bestille

Vannmåler - innstallasjon

Vannmåler - rekvisisjon

Vannmåler - rørleggers sjekkliste ved rekvisisjon

Vannmåler i brakke - tilleggsskjema ved etablering (pdf)

Vei, trafikk og parkering

Arbeidstillatelse - søke

Grave i kommunal grunn - søke

Gravesøknad - erklæring byggherre/tiltakshaver (pdf)

Meld om feil

Torg og andre offentlige uterom - arrangement

Torgplass - salgsplass/stands

Park - leie/arrangement

Veilys - søke om å fjerne (pdf)

Klage på parkeringsgebyr, kontrollsanksjon eller inntauing

HC-kort - søke (pdf)

Boligsoneparkering - søke