Vedtatt 09.11.2000, revidert 14.02.2012.

§ 1. Retningslinjer

Skolefritidsordningen i Drammen kommune drives etter de krav som gjelder for tildeling av statstilskudd, kommunale vedtak og plan for den enkelte skole/skolefritidsordning.

§ 2. Definisjon og formål

Skolefritidsordningen er et tilbud for barn på småskoletrinnet, 1. - 4. trinn, i deres fritid før og etter ordinær skoledag samt i skolens ferier.

Tilbudet gjelder også for barn med spesielle behov på mellomtrinnet, 5. - 7. klasse. Innhold og virksomhet skal preges av barns behov for lek, kulturaktiviteter og sosial læring, jfr. Opplæringsloven § 13-7.

Skolefritidsordningen i Drammen kommune arbeider ut fra følgende overordnede mål:

 • gi barna omsorg og tilsyn
 • legge tilrette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter
 • være tilpasset barnas og foreldrenes behov
 • skape trygghet og trivsel i samarbeid med foresatte og barna

§ 3. Ansvarlig styringsorgan

Bystyret er ansvarlig styringsorgan.

§ 4. Styring og ledelse

 • Skolefritidsordningen er administrativt underlagt rådmannen.
 • Rektor er administrativ og faglig leder for ordningen ved den enkelte skole.
 • Daglig leder for SFO er avdelingsleder som har ansvar for de laveste trinnene i skolen
 • Ansatte i skolefritidsordningen har taushetsplikt etter reglene i forvaltningsloven §§13-13F.
 • Ansatte må vise politiattest før tilsetting. Jfr. opplæringsloven § 10-9.
 • Foreldre til barn i skolefritidsordningen bør være representert i skolens råd og utvalg.
 • En av de ansatte i skolefritidsordningen bør være representert i skolens samarbeidsutvalg.

§ 5. Bemanning

Ett årsverk per 20 hele SFO plasser. De ansatte har tre planleggingsdager i løpet av et skoleår.

§ 6. Inntak av barn

 • Alle 1. klassinger får tilbud om plass ved skolefritidsordningen ved skolestart.
 • Innmeldingen gjelder for perioden 1. - 4. klasse. Det kan avtales skriftlig at plassen skal gjelde fra 15.08 det året barnet begynner i skolefritidsordningen. Dette må skje før 15.06. hvert år. Plassen kan sies opp skriftlig med en måneds varsel pr. 30. i hver måned. Oppsigelse av plass kan ikke skje etter 30.04. I tilfelle dette likevel skulle forekomme, vil foreldrebetalingen fortsette med fast månedlig beløp ut juni måned. Endringer i oppholdstiden i løpet av skoleåret må avtales skriftlig med skolen.
 • Endringer som påvirker oppholdsbetalingen, skal meldes skolen umiddelbart.
 • Skolefritidsordningen kan ta imot barn for kortere perioder. Det betales da en fast dagspris.

§ 7. Oppholdsbetaling

 • Det betales for 11 måneder i henhold til de betalingssatser og retningslinjer som til enhver tid er vedtatt av bystyret. Betalingen løper fra 01.08. Dersom det er avtalt at plassen skal gjelde fra 15.08, løper betalingen fra denne dato. jfr. §6.
 • Det beregnes søskenmoderasjon når familier har flere barn i skolefritidsordningen, og alle barna har hel plass.
 • Plassen opphører ved skyldig oppholdsbetaling for inntil 2 måneder. Det sendes ut skriftlig varsel i forkant.
 • Uoppgjorte regninger fra barnehage må være betalt før barnet kan starte i skolefritidsordningen.
 • Det beregnes oppholdsbetaling etter fastsatte regler, jfr. vedtatte retningslinjer fra bystyret.

§ 8. Fastsettelse av kostpenger med mer

Barna bringer selv med seg nødvendig mat. Det serveres drikke til måltidene.

Skolenes samarbeidsutvalg tilrår om skolefritidsordningen kan organisere smøremåltid og andre aktiviteter mot egenbetaling fra foresatte.

§ 9. Åpningstider

Skolefritidsordningen holdes åpent mandag til fredag hele året, bortsett fra planleggingsdagene og dagene nevnt under.

Første virkedag etter ferien er planlegging for de ansatte og en planleggingsdag legges sammen med en av skolen planleggingsdager.

Åpningstiden er i tidsrommet kl. 07.00 – 17.00

Skolefritidsordningen er stengt julaften og nyttårsaften. Ordningen stenger kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag. Det holdes stengt fire uker i juli måned.

§10. For sent henting av barn

Barn som hentes etter skolefritidsordningens stengetid - kl. 17.00 - regnes som for sent hentet. Skolefritidsordningen praktiserer følgende rutiner:

 • Første gang gis muntlig advarsel om at barnet er hentet for sent
 • Andre gang gis det skriftlig advarsel
 • Utover dette blir foresatte fakturert med et fast beløp, slik at skolen får dekket sine kostnader i forbindelse med overtidsarbeidet. Beløpet er p.t. kr. 200,-.

Bystyret fastsetter betalingssatser årlig i forbindelse med budsjettbehandlingen.

§ 11. Areal

Skolefritidsordningen utnytter skolens totale areal til sin virksomhet.

§ 12. Brudd på vedtektene

Dersom vedtektene ikke overholdes, mister familien sin plass i skolefritidsordningen.

§ 13. Endringer i vedtektene må vedtas av bystyret.

§ 14. Serviceerklæring

Den enkelte skole utarbeider serviceerklæring for sin skolefritidsordning.

Kontakt oss

Forvaltningskontoret for barnehage, skole og oppvekst

Telefon: 32 04 43 00

E-post: 

Besøksadresse: Engene 1, 3015 Drammen