Foreldrenes arbeidsutvalg FAU og samarbeids og miljøutvalget SMU er lovpålagte organer som skal sikre viktig samarbeid mellom de forskjellige partene i skolesamfunnet.

Elevråd

Elevrådet består av elever fra 3.–7.trinn. Det velges nye representanter i starten av hver skoleår. Det velges også et styre bestående av leder, nestleder og merkantilt ansvarlig. Elevrådet møtes hver andre uke.

Monika Pettersen er læreren som er ansvarlig for elevråd.
Styret i elevrådet består av Herman, Frida og Vilje.

Foreldrerådets arbeidsutvalg

FAU er forkortelsen for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre som har barn på skolen, er medlemmer av foreldrerådet.

FAU er Foreldrerådets ArbeidsUtvalg og fungerer som et styre for foreldrerådet.

Leder for FAU er Dag Olufsen.

Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende forum. Det skal sikre god kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. Sammen med det øvrige hjem-skole-samarbeidet skal samarbeidsutvalget styrke elevenes og foreldrenes mulighet for medvirkning og innflytelse i skolen.

Alle viktige parter i skolesamfunnet skal være representert i samarbeidsutvalget. Utvalget skal bestå av representanter fra undervisningspersonalet og andre ansatte ved skolen, fra
foreldrerådet (FAU), fra elevene (elevrådet) og fra kommunen (rektor skal være den ene).