Danvik skole har et meget aktivt FAU. Mange foreldre har valgt å delta i FAU og dette har gitt god kontinuitet og gode resultater i arbeidet.

Hver trinn stiller med 2 klassekontakter som representanter i FAU (den andre klassekontakten er vararepresentant). I tillegg kan interesserte foreldre melde seg som medlemmer til FAU i tillegg til klassekontaktene.

Leder

Lederen for FAU skoleåret 2018/2019 er Tore Norrud, e-post: 

Alle foreldre, og særlig klassekontaktene, inviteres til å bringe sakene opp i FAU’s møter. FAU's medlemmer og klassekontaktene har møteplikt.

Fokus

Det siste skoleåret har FAU hatt fokus på IKT, trafikk, SFO og hjem skolesamarbeid. 

Litt om vedtektene

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

FAU bør samarbeide med både elevråd, skolens ledelse og ansatte. FAU kan også ha kontakt med lag, organisasjoner og næringsliv i nærmiljøet

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et offentlig oppnevnt utvalg som skal på nasjonalt nivå representere foreldrene i norsk grunnopplæring. FUG er et rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet i saker som angår samarbeidet mellom hjem og skole, og driver utadrettet virksomhet overfor foreldre med barn i grunnopplæringen og ivaretar foreldrenes interesser i skolesammenheng. FUG ble opprettet i 1976 og er lovhjemlet i opplæringsloven § 11-9.

FUG

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).