Skolefritidstilbud til elever før og etter skoletid.

Frydenhaug skoles SFO drives etter vedtekter og  foreldrepriser vedtatt av bystyret i Drammen Kommune.

SFO åpner klokken 7.00 og stenger klokken 17.00. Elevene har SFO på den avdelingen de går på i skolen. SFO-personalet jobber også i skolen og er godt kjent med elevene.

Foresatte kan velge mellom ulike typer plasser:

  • formiddagsplass alle dager i tidsommet kl 7.00-11.00 (40 %)
  • ettermiddagsplass alle dager i tidsrommet kl 11.00-17.00 (60 %)
  • full plass 1-2-3-4-5 dager (20-100 %)
  • ulike kombinasjoner av disse
  • NB: i skolens ferier slutter formiddagsplassen kl 11, og da begynner ettermiddagsplassen.

Foreldreprisen varierer med type plass, inntekt og eventuell søskenmoderasjon.

Elevens hjemkommune betaler personalkostnad i forhold til den valgte plassen, med fratrekk fra foreldreandelen.

Innmelding i SFO og Søknad om redusert oppholdsbetaling gjøres elektronisk ved å følge linkene.

Skyss til og fra SFO er fra 1.august 2010 en rettighet for elever i 1.-7.trinn i de ukene det er skole. Samkjøring praktiseres.

I skolens ferie- og fridager har ikke eleven rett til skyss. Noen kommuner dekker imidlertid skyss til/fra SFO på ferie- og fridager ut fra prinsippvedtak eller individuell søknad. Foresatte tar i slike tilfeller kontakt med saksbehandler i hjemkommunen.

SFO er for elever fra 1. trinn, og elever med funksjonshemning har rett til SFO ut 7. trinn i barneskolen etter opplæringsloven. Noen kommuner kjøper imidlertid plass i skolens SFO til elever i ungdomsskolen, og gir dette som enkeltvedak om timesavlastning. Skolen gir hjemkommunen denne muligheten så langt vi har kapasitet. Foresatte som har dette behovet tar kontakt med egen kommune som deretter kan henvende seg til skolen med forespørsel om kjøp av plass for ett skoleår av gangen.