Personer med flyktningbakgrunn og deres familier har rett og plikt til 550 timer norskopplæring og 50 timer samfunnskunnskap i løpet av de tre første årene de bor i Norge. De samme rettighetene har personer som er familiegjenforente med norske og nordiske borgere.

Rett og plikt

I løpet av de tre første årene du bor i Norge har du rett på:

 • 550 timer norskopplæring
 • 50 timer samfunnskunnskap
 • Opplæringen er gratis denne perioden

Er du mellom 16 og 55 år, har du ikke bare rett på opplæringen men også plikt til å gjennomføre den. Voksne innvandrere mellom 55 og 67 år med permanent oppholdstillatelse trenger ikke å gjennomføre norskopplæringen, men har rett på gratis norskopplæring.

Arbeidsinnvandere

Er du arbeidsinnvandrere fra utenfor EØS/EFTA, må du gjennomføre 300 timer norskopplæring. Opplæringen er ikke gratis.

Språkkrav

For å få permanent oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap må du oppfylle noen krav til norskkunnskaper. Du må kunne dokumentere at du enten har gjennomført pliktig opplæring i norsk og samfunnsfag eller bestått norsktest.

Du må oppfylle minst ett av vilkårene:

 1. Du har gjennomført pliktig opplæring i norsk og samfunnsfag
 2. Du kan dokumentere tilstrekkelig kunnskaper i norsk
 3. Du gjennomført opplæring i norsk eller samisk i henhold til læreplanen i grunnskolen eller videregående skole. Du må også dokumentere karakter i faget.
 4. Du har gjennomført studier på norsk eller samisk på universitets- eller høgskolenivå i Norge eller i utlandet tilsvarende 30 studiepoeng.
 5. Du har oppfylt inntakskrav for studier på norsk eller samisk for universitet eller høgskole i Norge

Unntak

Dersom du på grunn av særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker ikke kan delta i og gjennomføre pliktig opplæring, kan du søke om unntak. Unntaket gjelder bare dersom du overhodet ikke kan delta i opplæring, og ikke kan gjennomføre pliktig opplæring i løpet av tre år.

Lenger opplæringstid og mer kurs

Du kan søke om å utvide opplæringstiden, som er på tre år.

For de aller fleste vil 550 timer ikke være nok til å oppnå tilfredsstillende ferdigheter i norsk. Introduksjonssenteret tilbyr derfor timer etter behov, inntil 2400 timer ekstra.

Målet er at de fleste skal ta avsluttende prøver på nivå tilsvarende A2 eller B1. Introduksjonssenteret tilbyr kurs på alle nivåer opp til nivå B2.

Disse har verken rett eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

 • Studenter
 • Au pairer og andre med midlertidig opphold
 • Nordiske borgere
 • Personer med opphold etter EFTA/EØS-regelverket