Styret i Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) skoleåret 2018–2019:

Leder: Wenche O. Langerud

Nestleder: Solveig Bygdås 

Kasserer: Anita Dynge

Sekretær: Siri Lande

FAU skal bestå av 1 foreldrerepresentant per basisgruppe. Det skal velges 2 foreldrekontakter per basisgruppe.

Samarbeidsutvalget (SU)/ skolemiljøutvalget (SMU)

Samarbeidsutvalget er skolens øverste samarbeidsorgan. SU er et rådgivende organ som har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. I SU/SMU sitter leder, nestleder og én representant ekstra fra FAU, leder, nestleder og én representant ekstra fra elevråd, rektor, én avdelingsleder, to representanter fra pedagogisk personalet og én representant fra andre ansatte.