Styret i Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) skoleåret 2019–2020:

Leder: Wenche Omma Langerud

Nestleder: Eidi Ann Hansen

Kasserer: Kjersti Hansen

Sekretær: Camilla Apenes 

FAU skal bestå av 1 foreldrerepresentant per basisgruppe. Det skal velges 2 foreldrekontakter per basisgruppe.

Samarbeidsutvalget (SU)/ skolemiljøutvalget (SMU)

Samarbeidsutvalget er skolens øverste samarbeidsorgan. SU er et rådgivende organ som har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. I SU/SMU sitter leder, nestleder og én representant ekstra fra FAU, leder, nestleder og én representant ekstra fra elevråd, rektor, én avdelingsleder, to representanter fra pedagogisk personalet og én representant fra andre ansatte.