Foreldrenes arbeidsutvalg FAU og samarbeids og miljøutvalget SMU er lovpålagte organer som skal sikre viktig samarbeid mellom de forskjellige partene i skolesamfunnet.

Elevråd

Elevrådet består av elever fra 3.–7.trinn. Det velges nye representanter i starten av hvert skoleår. Det velges også et styre bestående av leder, nestleder og sekretær. Elevrådet møtes hver andre uke.

Eirunn Wærnersen Finsrud er læreren som er ansvarlig for elevråd.
 

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

FAU er forkortelsen for foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre som har barn på skolen, er medlemmer av foreldrerådet.

FAU fungerer som et styre for foreldrerådet.

Leder for FAU er Tonje Mogensen

Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende forum. Det skal sikre god kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. Sammen med det øvrige hjem-skole-samarbeidet skal samarbeidsutvalget styrke elevenes og foreldrenes mulighet for medvirkning og innflytelse i skolen.

Alle viktige parter i skolesamfunnet skal være representert i samarbeidsutvalget. Utvalget skal bestå av representanter fra undervisningspersonalet og andre ansatte ved skolen, fra
foreldrerådet (FAU), fra elevene (elevrådet) og fra kommunen (rektor skal være den ene).