FAU ved Skoger Skole er satt sammen av foreldrekontakter ved alle trinn.
I år er vi 16 aktive representanter som er skolens talerør og en viktig samarbeidspartner for skolen.

Vårt mål er å skape gode arenaer for samhandling mellom hjem og skole!

Oversikt over medlemmer i FAU og SMU 2016-17 kommer så fort de er konstituert. Dette skjer ved første møte i nytt skoleår.

Hva er FAU og SU?

Foreldrenes arbeidsutvalg FAU og samarbeids og miljøutvalget SMU er lovpålagte organer som skal sikre viktig samarbeid mellom de forskjellige partene i skolesamfunnet.

Foreldrerådets arbeidsutvalg
FAU er forkortelsen for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre som har barn på skolen, er medlemmer av foreldrerådet.

FAU er Foreldrerådets ArbeidsUtvalg og fungerer som et styre for foreldrerådet.

Samarbeidsutvalget
Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende forum. Det skal sikre god kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. Sammen med det øvrige hjem-skole-samarbeidet skal samarbeidsutvalget styrke elevenes og foreldrenes mulighet for medvirkning og innflytelse i skolen.

Alle viktige parter i skolesamfunnet skal være representert i samarbeidsutvalget. Utvalget skal bestå av representanter fra undervisningspersonalet og andre ansatte ved skolen, fra
foreldrerådet (FAU), fra elevene (elevrådet) og fra kommunen. (rektor skal være den ene).

(Kilde: foreldrenettet.no)