Råd og utvalg i skolen har rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som gjelder skolen.

Råd og utvalg

  • Skal holdes løpende orientert om skolemiljøet og har rett til å få dokumentasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.
  • Skal tas med i planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak så tidlig som mulig. Hvis skolen blir klar over forhold ved skolemiljøet som kan virke negativt på elevenes helse, skal elever og foresatte snarest mulig varsles om det.

Råd og utvalg ved hver skole

  • samarbeidsutvalg (grunnskolen)
  • skoleutvalg (den videregående skolen)
  • elevråd (begge skoleslag)
  • foreldreråd (grunnskolen)

Ingen av rådene eller utvalgene har beslutningsmyndighet, men de gir elever og foreldre anledning til å utveksle meninger og å komme med felles uttalelser.

Klage på manglende elevmedvirkning