Alle barn har rett og plikt til skolegang, og skal vanligvis starte på 1. klassetrinn det kalenderåret barnet fyller 6 år. Opplæringen skal være tilpasset barnets evner og forutsetninger og skal legge grunnlag for faglig og sosial mestring.

Framskutt skolestart

  • For å få framskutt skolegang må barnet være fylt 5 år innen 1. april, og være minst på høyde med gjennomsnittet for barn som er ett år eldre.
  • Dette vurderes i forhold til intellekt, motorikk og sosiale evner.
  • Det er få barn som oppfyller disse kriteriene.

Før du søker

Før en eventuell søknad bør foreldrene drøfte de ulike alternativene med PP-tjenesten. PP-tjenesten har ansvar for å gi veiledning om alternativene slik at foresatte har grunnlag for å foreta et valg.

Søk om framskutt eller utsatt skolestart

Søknadsskjema (pdf)

Foreldre/foresatte må sende skriftlig søknad med vedlegg til skolen innen 1. mars. 

Ved søknad om utsatt skolestart for barnet, må det samtidig søkes barnehagen om opprettholdelse av barnehageplassen innen 1. mars.

Følgende dokumentasjon skal legges ved søknaden

  • Kartlegging med TRAS
  • Pedagogisk rapport
  • Dokumentasjon av syns- og hørselstest
  • Eventuell annen dokumentasjon

Saksbehandling

Skolen oversender søknaden til PP-tjenesten innen 15. mars.

PP-tjenesten gjennomfører en utredning og utarbeider en sakkyndig vurdering, der barnet enten anbefales eller ikke anbefales utsatt/framskutt skolestart. Den sakkyndige vurderingen sendes foresatte med kopi til skolen innen 1. mai.

Klagemulighet

Rektor fatter et enkeltvedtak, der søknaden innvilges eller avslås. Vedtaket kan påklages etter nærmere beskrivelse i enkeltvedtaket.