Bostøtte

Du kan søke om bostøtte hvis husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter. Det er forholdet mellom inntekt og boutgifter som avgjør om du har rett til bostøtte. Det er satt øvre grenser for hvor høy inntekt du kan ha for å kunne få bostøtte.

Kriterier og vilkår

Alle over 18 år kan søke bostøtte unntatt studenter og personer i førstegangstjeneste. Du kan likevel søke hvis du:

  • er student med barn
  • er student uten barn og studiet er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak
  • er under 18 år og har egne barn


Du må bo i boligen du søker bostøtte for. Alle som bor i boligen må også være registrert i folkeregisteret.

Boligen din må være godkjent for helårsbruk. I tillegg må boligen ha egen inngang, eget bad/toalett og mulighet for å hvile og lage mat. Bor du i bofellesskap, både private og kommunale, kan du også søke bostøtte.

Inntektsgrense

Det er satt øvre grenser for hvor høyt inntektsgrunnlag du kan ha for å kunne få bostøtte.

Grensene finner du på Husbankens nettsider

Meld fra om endringer

Hvis du får innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned. Men du må melde fra skriftlig til kommunen

hvis det skjer vesentlige endringer i inntekt og formue (da må du sende inn eget skjema)

  • hvis du/dere flytter til en ny bolig (da må du også søke på nytt)
  • Hvis inntekten eller utgiftene går vesentlig opp eller ned
  • hvis én eller flere personer flytter inn eller ut av boligen
  • hvis boutgiftene endrer seg
  • hvis en i husstanden blir student

Meld fra om endringer på Husbankens nettsider

Hvordan søke bostøtte

Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papir. Søknadsfristen for bostøtte er 25. hver måned. Utbetaling skjer den 20. i påfølgende måned.

Papirsøknader skal du sende til Drammen kommune, tjenestetildeling og samordning, postboks 7500 3008 Drammen.

Saksbehandling

Kommunen mottar søknaden enten elektronisk eller på papir. Når søknaden behandles, innhenter kommunen opplysninger fra blant annet folkeregisteret, Skatteetaten og Nav. Husbanken gjør det formelle vedtaket om støtte. Har du fått innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned.

Klagemulighet

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket. I noen tilfeller må du fylle ut et eget klageskjema. Klagen skal du sende til kommunen.

Klage på vedtak om bostøtte

Mer informasjon

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen, men det er kommunen som har all kontakt med deg som søker.

Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbankens bostøttesider.