Kommunal bolig

Hvis du er i en nødssituasjon uten et sted å bo, kan du ta kontakt med NAV Drammen

Du kan søke om kommunal bolig i Drammen dersom du:

 • på grunn av økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold ikke er i stand til selv å skaffe egnet bolig.
 • har minst 3 års botid i Drammen kommune. Det kan gjøres unntak fra kravet om botid for nyankomne flyktninger og for andre når særlige grunner tilsier det.
 • har fylt 18 år på tidspunktet for vedtak om tildeling. Det kan gjøres unntak for kravet til alder dersom du har daglig omsorg for barn.

Dersom har vansker med det å bo eller vansker med å håndtere egen økonomi, kan det stilles krav om at det inngås avtale om en hjelpetiltaksplan før du får vedtak om tildeling av bolig. Hjelpetiltakene kan bestå i avtale med NAV om betalingsordning for husleie, boligveiledning eller andre egnede tiltak.

Dersom kommunen ikke har bolig tilgjengelig for alle som fyller vilkårene for tildeling, prioriteres søkerne i følgende rekkefølge:

 1. Bostedsløse
  • Barnefamilier
  • Flyktninger
  • Løslatte fra fengsel og utskrevne fra behandlingsinstitusjon
 2. Barnefamilier
 3. Økonomisk, helsemessig og sosial situasjon

Søke om kommunal bolig

Søknadsskjema kommunal bolig (pdf)

Søknadsskjema kommunal bolig (word)

Du kan levere søknaden hos Boligtjenesten, Grønland 51, 3045 Drammen, eller til Kundesenteret på Rådhuset, Engene 1, 3015 Drammen.

Eller du kan sende den i posten til Drammen kommune, Boligtjenesten, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få informasjon om når det antas at det blir fattet et vedtak i saken.

Klageadgang

Du kan klage på vedtaket.

Mer om klage på enkeltvedtak

Flytte fra kommunal bolig

Dersom du vil flytte ut av din kommunale bolig, er det 30 dagers oppsigelsestid. Du må levere oppsigelsen skriftlig.

 • Leiligheten skal være i samme stand som da du flyttet inn
 • Du må vaske skikkelig og rydde ut alle eiendeler fra leiligheten og boder når du flytter
 • Du er ansvarlig for eventuelle skader. Du vil få et krav på utførte reparasjoner og arbeid for å sette i stand leiligheten igjen, hvis boligen ikke er i orden
 • Ved fraflytting vinterstid må du la strømmen stå på i oppsigelsestiden

Informasjon om det å bo i Norge

Les om det å bo i Norge på ti ulike språk på Husbankens nettsider

Bolig og tjenester tildeles adskilt fra hverandre. Det er for at du skal kunne bo i den samme boligen selv om behovet ditt endrer seg og du mottar flere eller færre tjenester fra kommunen.