Familie- og oppveksttjenesten har fokus på forebyggende tiltak.

Avdelingen består av følgende team: 

Oppvekstteamet

 • Tilbyr lett tilgjengelig psykisk helsehjelp til barn og ungdom i Drammen kommune.
 • Vi er et tverrfaglig sammensatt team bestående av psykologer og familieveiledere.
 • Vi ønsker å nå barn og ungdom fra 0–18 år og deres familier
 • Vi tilbyr råd og veiledning, vurdering, kortvarig behandling og gruppetilbud
 • Vi er opptatt av samhandling med de som har med barn og unge å gjøre
 • Tilbudet er gratis

Henvendelsesskjema til oppvekstteamet (pdf) Ikke send personlige opplysninger på e-post.

Kompetanseteam Levekår

Et tverretatlig team med ansatte fra Senter for oppvekst og NAV. Teamet bistår kommunens ansatte som er i kontakt med utsatte familier i konkrete saker som omhandler barnefattigdom, levekår og utenforskap.

Kompetanseteam Levekår kan bistå med:

 • Råd og veiledning til tjenesteapparatet i enkeltsaker
 • Hjemmebesøk, med metodisk kartlegging av hele familiens levekårssituasjon
 • Opprette kontakt tverretatlig og tverrsektorielt
 • Kompetansehevende tiltak i virksomhetene
 • Koordineringsmøte "Familien først", som er en samhandlingsarena hvor involverte samarbeidspartnere setter familiens samlede situasjon på dagsorden for å fine gode løsninger for veien videre.

Mer om hva Kompetanseteam Levekår kan hjelpe meg (pdf)

Tilsynsførere i fosterhjem

 • Et tverrfaglig team som har ansvar for å ha tilsyn av barn plassert i fosterhjem i Drammen kommune.

Andre ansvarsområder:

 • Søskengruppe for søsken av barn med nedsatt funksjonsevne
 • Deltagelse ved Ungdomstorget, et tverretatlig forebyggende samarbeid mellom Senter for oppvekst, Senter for rus, Psykisk helse for voksne og NAV
 • Rekruttering og godkjenning av avlastere og besøkshjem
 • Koordineringsansvar for virksomhetens samarbeid med frivillig sektor
 • Tilskuddsordninger fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) samt Inkluderings– og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Koordinering av ekstramidler ved bosetting (IMDi) knyttet til tiltak for barn av nyankomne flyktninger

 

Kontaktinformasjon

Oppvekstteamet

Austadgata 47
3043 Drammen

Telefontid: 9.00–11.30 (tirsdag-fredag)
Telefon: 408 20 210

 

Kompetanseteam Levekår

Tlf: 959 66 787

E-post: 

 

Avdelingsleder Familie- og oppveksttjenesten

Åste Herheim
Tlf: 408 20 149
E-post:

 

Senter for oppvekst

Nedre Storgate 3
3015 Drammen  

Telefon: 32 04 66 00
E-post: