Familie- og oppveksttjenesten har fokus på forebyggende tiltak.

Avdelingen består av følgende team: 

Oppvekstteamet

 • Tilbyr lett tilgjengelig psykisk helsehjelp til barn og ungdom i Drammen kommune.
 • Vi er et tverrfaglig sammensatt team bestående av psykologer og familieveiledere.
 • Vi ønsker å nå barn og ungdom fra 0–18 år og deres familier
 • Vi tilbyr råd og veiledning, vurdering, kortvarig behandling og gruppetilbud
 • Vi er opptatt av samhandling med de som har med barn og unge å gjøre
 • Tilbudet er gratis

Kontakt oss

Fyll ut skjema og send oss i posten eller lever hos oss:

Husk å ikke sende kke send personlige opplysninger på e-post.

Familiehjelpen

 • Familiehjelpen er et gratis lavterskeltilbud som tilbyr hjelp til familier med barn i alder 0-6, samt gravide
 • Familiehjelpen består av fagpersoner med ulik bakgrunn og de har taushetsplikt
 • Foreldre og gravide kan selv ta kontakt. Det kan også deres samarbeidspartnere

Kompetanseteam Levekår

Et tverretatlig team med ansatte fra Senter for oppvekst og NAV. Teamet bistår kommunens ansatte som er i kontakt med utsatte familier i konkrete saker som omhandler barnefattigdom, levekår og utenforskap.

Kompetanseteam Levekår kan bistå med:

 • Råd og veiledning til tjenesteapparatet i enkeltsaker
 • Hjemmebesøk, med metodisk kartlegging av hele familiens levekårssituasjon
 • Opprette kontakt tverretatlig og tverrsektorielt
 • Kompetansehevende tiltak i virksomhetene
 • Koordineringsmøte "Familien først", som er en samhandlingsarena hvor involverte samarbeidspartnere setter familiens samlede situasjon på dagsorden for å fine gode løsninger for veien videre.

Mer om hva Kompetanseteam Levekår kan hjelpe meg (pdf)

Andre ansvarsområder

 • Koordineringsansvar for virksomhetens samarbeid med frivillig sektor
 • Tilskuddsordninger fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) samt Inkluderings– og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Koordinering av ekstramidler ved bosetting (IMDi) knyttet til tiltak for barn av nyankomne flyktninger

 

Kontaktinformasjon

Oppvekstteamet

Austadgata 47
3043 Drammen

Telefontid: 9.00–11.30 (tirsdag-fredag)
Telefon: 408 20 210

 

Familiehjelpen

Tlf: 408 23 456

 

 

Kompetanseteam Levekår

Tlf: 959 66 787

E-post: 

 

Avdelingsleder Familie- og oppveksttjenesten

Åste Herheim
Tlf: 408 20 149
E-post:

 

Senter for oppvekst

Nedre Storgate 3
3015 Drammen  

Telefon: 32 04 66 00
E-post: