Avlastning kan gis både i og utenfor hjemmet for å avlaste den som ellers har særlig tyngende omsorgsoppgaver.

De som yter omsorg for funksjonshemmede eller andre pleietrengende barn og unge kan søke om avlastning.

Avlastning gis hos privat avlaster eller i avlastningsbolig.

Avlastningen skal:

  • gi mulighet til å delta i samfunnet på normalt vis
  • hindre utmattelse
  • gi mulighet til å reise på ferier
  • gi rom for normal fritid
  • gi tid til å pleie familierelasjoner og sosialt nettverk

Søk om å få avlastning

Veien videre

Før saken kan avgjøres, vil vi kartlegge dine ønsker og behov nærmere. Deretter fattes det et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter.

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Omsorgsyter kan påklage vedtaket innen en frist på tre uker vedtaket ble mottatt. Klagen sender du til Drammen kommune ved Senter for oppvekst. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes Fylkesmannen, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen for klagebehandling.

Kontakt

Tjenester for funksjonshemmede

Telthusgata 8
3044 Drammen 
Telefon: 32 04 66 00
E-post: