Brukerrådet er en arena for dialog og en møteplass for å dele erfaringer, utvikle synspunkter, verdier og fagkunnskap slik at tjenestekvaliteten skal bli basert på et bredest mulig grunnlag.

Kommunen skal tilby tilpassede tjenester ut fra de rammer bystyret har vedtatt og de lovverk som regulerer tjenesten. God brukermedvirkning er viktig i en serviceinnstilt kommune og veien til kommunens øverste ledelse skal være kort.

Føringer for ordningen

  • Hensikten med å etablere brukerråd er å fremme dialog mellom tjenesteyterne og brukerne Brukerrådet er et rådgivende organ på hver tjenesteytende virksomhet
  • Brukerrådet har rett til å uttale seg i viktige saker som gjelder Tjenester for Funksjonshemmede
  • Ingen styringsrett

Brukerrådets sammensetning

  • 4 brukerrepresentanter, 2 vararepresentanter
  • Avdelingsleder samt 2 enhetsledere, der en er brukerrådets sekretær

Leder av brukerrådet skal være en brukerrepresentant. Brukerrådets medlemmer velges for 2 år av gangen.

Brukerrådet tas med på råd vedrørende:

  • Utvikling av tjenestetilbudet
  • Forarbeid og oppfølging av brukerundersøkelser
  • Evaluering av og utforming av ny virksomhetsplan
  • Brukerrådet er ikke en arena for drøfting av personsaker eller individuelle hendelser, men temaene skal ha en overordnet karakter og handle om tjenesteutvikling og innholdet i tjenestetilbudet på et generelt grunnlag.

Brukerråd 2017–2019

Følgende medlemmer er valgt til å sitte i Brukerrådet i Tjenester for funksjonshemmede (TFF) for perioden 2017–2019:

Faste medelemmer

E-post

Telefon

Britta Bech Gulbrandsen, leder   930 69 236
Asle Eriksen, nestleder   926 97 245
Renee Andersen 981 25 408
Per Olav Breivang 464 18 154
     

Varamedlemmer

   
Lillian H. Nagel 941 72 787
Heidi Ovenstad 928 67 374
     

Fra kommunen

   
Hjørdis Trolsrud 957 53 391
Anja Borge Karlsen 977 03 293
Ellen Kathrin Buøy 902 88 244
Karin Grønvold 970 19 200