Har du nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand i dagliglivet, kan BPA (brukerstyrt personlig assistanse) være en måte å organisere praktisk og personlig assistanse på. Brukerstyrt personlig assistanse innebærer at du har rollen som arbeidsleder og påtar deg ansvar for organisering og innhold ut fra egne behov.

Mest mulig aktivt liv

Når du har fått et vedtak med en tidsramme, kan du i prinsippet styre hvem du vil ha som hjelpere og hva assistentene skal gjøre. Målet er at du skal ha et mest mulig aktivt liv til tross for funksjonsnedsettelsen.

Du velger hvem som assisterer deg og når dette skjer

  • Du får full råderett over assistentens arbeidstid, innenfor de rammene du er gitt gjennom enkeltvedtaket.
  • Du kan velge hvem som skal være assistent og du kan også fritt velge når på døgnet du ønsker assistanse.
  • Du kan velge å ha assistanse også i helger og på helligdager – uten at dette får konse­kvenser for antall timer du blir tildelt.

Søke om brukerstyrt personlig assistanse

Hvem kan søke om brukerstyrt personlig assistanse?

  • Du som har sammensatte og omfattende behov for tjenester og som er i stand til å lede assistenten (ta arbeidslederrollen).
  • Du som ivaretar en pårørende som ikke selv kan være arbeidsleder, for eksempel barn med psykisk utviklingshemming eller andre funksjonsnedsettelser.

Hvordan søker jeg om brukerstyrt personlig assistanse?

Under 18 år

Er den som trenger assistanse under 18 år, må du sende søknad til Tjenester for funksjonshemmede

Over 18 år

Er du som trenger assistanse over 18  må du sende en søknad til Kontor for tjenestetildeling.

Du velger leverandør av BPA

Dersom du har fått innvilget søknaden din om brukerstyrt personlig assistanse (BPA), kan du velge å motta hjelp fra kommunen eller blant private leverandører som vil utføre tjenesten hos deg.

Det kan velges mellom følgende leverandører i tillegg til kommunen: