Har du et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan du søke om omsorgslønn. Omsorgslønn skal gi deg en viss økonomisk kompensasjon for det omsorgsarbeidet du utfører.

Dette kan tas i betraktning: 

  • du arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid
  • omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
  • omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen
  • omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på fritid

Kontakt kommunen for å søke

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgslønn. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan søke om omsorgslønn.

Veien videre

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan behandles innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Omsorgsyter kan påklage avgjørelsen. Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sendes til Drammen kommune ved Senter for oppvekst. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken gå videre Fylkesmannen.

Kontakt

Tjenester for funksjonshemmede

Telthusgata 8
3044 Drammen 
Telefon: 32 04 66 00
E-post: