Arbeidet med arealdelen med ny kommuneplan er nå i gang. Planprogrammet skal fastsettes i desember 2021. Det er et mål om at arealdelen skal til 1.gangsbehandling september 2022.

Hensikten med planarbeidet

Kommuneplanens arealdel skal legge føringer for hvordan vi skal bruke og utvikle de ulike områdene i kommunen. Planen skal blant annet bestemme hvor vi kan bygge nye boliger, hvilke områder som bør utvikles først, hvordan vi skal ta vare på natur- og landbruksområder, hvor tjenestetilbud og næringsvirksomhet skal plasseres og hvordan vi skal komme oss rundt på en mest mulig effektiv og miljøvennlig måte. Planprogrammet skal gjøre rede for hvordan arbeidet med arealdelen skal foregå, ved å beskrive blant annet formålet med planarbeidet, planprosessen med fremdriftsplan, opplegg for medvirkning og behov for utredninger.

Før ny kommuneplan er vedtatt, gjelder de tre kommuneplanene for tidligere Drammen kommune, tidligere Nedre Eiker kommune og tidligere Svelvik kommune. Det samme gjelder for kommunedelplaner og retningslinjer.

Mer om kommuneplanen i Drammen

Kommuneplanen til Drammen består av kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel rulleres hvert 4 år og har et 12 årsperspektiv. Du finner veileder til hva kommuneplanen skal inneholde her: t-1492.pdf (regjeringen.no).

Kommuneplanen inneholder målene til kommunen. Handlingsplanen og økonomiplanen følger opp målene og viser det økonomiske handlingsrommet. Handlingsplanen og økonomiplanen rulleres hvert år og har et 4 årsperspektiv. Økonomiplanen til Drammen finner du her: Økonomiplan og kommuneøkonomi | Drammen kommune. Det er viktig at mål og strategier i kommuneplanen vurderes opp mot det økonomiske handlingsrommet kommunen har.

Du finner forslag til kommuneplanens samfunnsdel her. Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi har vært ute til høring. Fristen for merknader er gått ut og planen skal nå til endelig behandling i Kommunestyret 13. desember.

Et planprogram skal avklare rammer, utfordringer og mål for planarbeidet. Planprogrammet skal bidra til å gjøre planleggingen av ny arealdel målrettet og forutsigbar, ved å inneholde en tydelig plan for hvordan vi som utarbeider planen skal jobbe. Planprogrammet skal inneholde en framdriftsplan, med frister og et opplegg for medvirkning. På den måten vil vi som utarbeider arealdelen og innbyggerne i Drammen kommune til enhver tid vite hvordan og når deler av planen skal ferdigstilles.

Innsyn i forslag til planprogram

Forslag til planprogram er tilgjengelig på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > Formannskapet 30.11.21, se sak 0163/21, og skal endelig fastsettelse i Kommunestyret 13.12.21.

Det er varslet oppstart av kommuneplanens arealdel og planprogrammet har vært ute til offentlig ettersyn. Du finner planprogrammet her. Fristen for arealinnspill er gått ut og kommunen jobber nå med å sortere og vurdere alle innspill og merknader for å kunne legge frem en 1.gangsbehandling av kommuneplanens arealdel september 2022.

Vi har som mål at kommuneplanens arealdel skal til 1.gangsbehandling i september 2022.

I dag er det arealplanene fra tidligere Svelvik, Nedre Eiker og Drammen som legger føringene for arealbruken i kommunen. Vi må harmonisere plankart og bestemmelser så det blir ett sett bestemmelser med retningslinjer og et enhetlig kart som har en arealbruk i tråd med de nye målene og strategiene i kommuneplanens samfunnsdel.

Til grunn for vurdering av arealbruken ligger mål og strategier fra kommuneplanens samfunnsdel og overordnede føringer fra myndigheter som blant annet Statsforvalteren, Viken fylkeskommune og Statens vegvesen. Disse mål og føringer er kriterier vi legger til grunn for vurdering av arealbruken i kommunen.

Det er innkommet ca. 140 innspill og merknader til kommuneplanens arealdel. Disse innspillene er både arealinnspill og generelle innspill til kommunens arealstrategi og planprogrammet til kommuneplanens arealdel. Mange av innspillene er innarbeidet i arealstrategien og planprogrammet.

Det gjøres nå en grovsortering av alle arealinnspillene. Alle arealinnspill skal vurderes av formannskapet tidlig i 2022. De innspillene som er i tråd med mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel og overordnede føringer tas med i det videre arbeidet og konsekvensutredes ytterligere til 1.gangsbehandling av planen.

Vinteren og våren 2022 vil det bli medvirkningsmøter og arbeider med kommuneplanens dokumenter. Det skal også være politiske møter hvor det diskuteres og vedtas føringer for konkret arealstrategi, senterstruktur, tettstedsutvikling, arealbruk, boligpolitikk og det viktige forholdet mellom vekst og vern.

Fremdrift kommuneplanens arealdel:

Bildet viser fremdriftsplanen for kommuneplanens arealdel, der vedtak av plan er tiltenkt desember 2022
BILDE: Fremdriftsplan for kommuneplanens arealdel

Fremdriftsplanen i bedre format (pdf)

Spørsmål

Har du spørsmål om prosessen, henvend deg via:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no eller
Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.
Vennligst merk spørsmål til planarbeidet med: "PLAN-20/03047"