Arbeidet med arealdelen i ny kommuneplan er nå i gang. I den anledning vil første steg være å utarbeide et forslag til planprogram. Dette er vi godt i gang med og planprogrammet skal opp til politisk behandling før sommeren 2021.

Før ny kommuneplan er vedtatt, gjelder de tre kommuneplanene for tidligere Drammen kommune, tidligere Nedre Eiker kommune og tidligere Svelvik kommune. Det samme gjelder for kommunedelplaner og retningslinjer.

Planprogram: første steget i utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel

Et planprogram skal avklare rammer, utfordringer og mål for planarbeidet. Det skal med andre ord bidra til å gjøre planleggingen av ny arealdel målrettet og forutsigbar, ved å inneholde en tydelig plan for hvordan vi som utarbeider planen skal jobbe. Planprogrammet skal inneholde en framdriftsplan, med frister og et opplegg for medvirkning. På den måten vil vi som utarbeider arealdelen og innbyggerne i Drammen kommune til enhver tid vite hvordan og når deler av planen skal ferdigstilles.

Arealdelen: innspill til arealdelen

Det skal i løpet av sommeren/høsten 2021 varsles oppstart av planarbeidet med arealdelen. Da vil det bli mulighet for å sende inn innspill. Det vil publiseres en mal for innspill på kommunens nettside i god tid før høringsfristen. Når det på et senere tidspunkt foreligger et planforslag vil det være mulighet for videre medvirkning.