Arbeidet med arealdelen i ny kommuneplan er nå i gang. I den anledning vil første steg være å utarbeide et forslag til planprogram. Dette er vi godt i gang med og planprogrammet skal opp til politisk behandling før sommeren 2021.

Hensikten med planarbeidet

Kommuneplanens arealdel skal legge føringer for hvordan vi skal bruke og utvikle de ulike områdene i kommunen. Planen skal blant annet bestemme hvor vi vil bygge nye boliger, hvilke områder som bør utvikles først, hvordan vi skal ta vare på natur- og landbruksområder, hvor tjenestetilbud og næringsvirksomhet skal plasseres og hvordan vi skal komme oss rundt på en mest mulig effektiv og miljøvennlig måte. Planprogrammet skal gjøre rede for hvordan arbeidet med arealdelen skal foregå, ved å beskrive blant annet formålet med planarbeidet, planprosessen med fremdriftsplan, opplegg for medvirkning og behov for utredninger.

Før ny kommuneplan er vedtatt, gjelder de tre kommuneplanene for tidligere Drammen kommune, tidligere Nedre Eiker kommune og tidligere Svelvik kommune. Det samme gjelder for kommunedelplaner og retningslinjer.

Planprogram: første steget i utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel

Et planprogram skal avklare rammer, utfordringer og mål for planarbeidet. Det skal med andre ord bidra til å gjøre planleggingen av ny arealdel målrettet og forutsigbar, ved å inneholde en tydelig plan for hvordan vi som utarbeider planen skal jobbe. Planprogrammet skal inneholde en framdriftsplan, med frister og et opplegg for medvirkning. På den måten vil vi som utarbeider arealdelen og innbyggerne i Drammen kommune til enhver tid vite hvordan og når deler av planen skal ferdigstilles.

Innsyn i forslag til planprogram

Forslag til planprogram er tilgjengelig på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > Formannskapet 08.06.21, se sak 0071/21.

Arealdelen: innspill til arealdelen

Har du innspill til endret arealbruk eller hvordan arbeidet med kommuneplanens arealdel er lagt opp?

Benytt «Innbyggerdialog» for å sende inn ditt arealinnspill digitalt, og knytt innspillet ditt direkte til kartet. Her kan du også se hvilke steder i kommunen andre har sendt inn innspill til. Følg veiledningen for hvordan du sender inn ditt innspill i følgende link:

Innbyggerdialog: Innspill til arbeidet med kommuneplanens arealdel

Det er utarbeidet egne maler for å strukturere innspillene, og det bes om at malene benyttes ved innsendelse av arealinnspill. Den ene malen er rettet mot utbyggere og grunneiere som har konkrete innspill til endret arealbruk. Den andre malen er egnet for andre innspill og kan brukes av alle.

Malene finner du her:

Spørsmål

Har du tekniske problemer med å få lagt inn innspill i Innbyggerdialog kan du også sende ditt innspill eller faglige spørsmål til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no eller
Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.
Vennligst merk spørsmål og innspill til planarbeidet med: «PLAN-20/03047: Innspill/spørsmål til kommuneplanens arealdel for Drammen kommune».

Frist

Frist for innspill til varsel om oppstart og høring av planprogram er 13. september 2021.

Alle innspill vil følge saken til politisk behandling.