Kommuneplaner og retningslinjer

Kommuneplaner, kommunedelplaner, retningslinjer og vedtekter for plan- og byggesaker.

Vi lager ny kommuneplan!

Arbeidet med arealdelen i ny kommuneplan er nå i gang. I den anledning vil første steg være å utarbeide et forslag til planprogram. Dette er vi godt i gang med og planprogrammet skal opp til politisk behandling før sommeren 2021.

Før ny kommuneplan er vedtatt, gjelder de tre kommuneplanene for tidligere Drammen kommune, tidligere Nedre Eiker kommune og tidligere Svelvik kommune. Det samme gjelder for kommunedelplaner og retningslinjer.

Et planprogram skal avklare rammer, utfordringer og mål for planarbeidet. Det skal med andre ord bidra til å gjøre planleggingen av ny arealdel målrettet og forutsigbar, ved å inneholde en tydelig plan for hvordan vi som utarbeider planen skal jobbe. Planprogrammet skal inneholde en framdriftsplan, med frister og et opplegg for medvirkning. På den måten vil vi som utarbeider arealdelen og innbyggerne i Drammen kommune til enhver tid vite hvordan og når deler av planen skal ferdigstilles.

Det skal i løpet av sommeren/høsten 2021 varsles oppstart av planarbeidet med arealdelen. Da vil det bli mulighet for å sende inn innspill. Det vil publiseres en mal for innspill på kommunens nettside i god tid før høringsfristen. Når det på et senere tidspunkt foreligger et planforslag vil det være mulighet for videre medvirkning.

Gjeldende kommuneplaner:

Kommuneplanenes arealdeler viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk, og angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Kommuneplanenes arealdel omfatter plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt. 

Kommuneplanens arealdel er kommunens overordnede strategiske areal- og byutviklingspolitiske styringsverktøy. Kommuneplanens arealdel hører sammen med og følger opp kommuneplanens samfunnsdel, Drammen 2036 -  Byvekst med kvalitet.

Kart

Bestemmelser og retningslinjer

Planbeskrivelsen

Strategier og veiledere

Bakgrunn

Under finner du informasjon om gjeldende kommuneplan for tidligere Nedre Eiker kommune. Kommuneplanen består av en samfunnsdel med tilhørende handlingsdel, og en arealdel samt en kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer.

Kommuneplanens samfunnsdel

Gjeldende samfunnsdel (2015-2026) (pdf) ble vedtatt av kommunestyret 28. januar 2015. I samfunnsdelen finner du kommunens visjon og utviklingsstrategi frem mot år 2050. For perioden frem til 2026 er det pekt ut fem satsingsområder, hvor folkehelse er hovedsatsingsområdet.

Kommuneplanens arealdel

Gjeldende arealdel viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealdel (2015-2026) ble vedtatt av Kommunestyret den 7. oktober 2015, og revidert med mindre endring 28.06.2019.

Under ligger protokoll og saksfremlegg fra sluttbehandlingen 7. oktober 2015.

Kommuneplanens handlingsdel

Kommuneplanens handlingsdel (2016-2019) (pdf) viser hvordan kommunen skal følge opp samfunns- og arealdelen. Handlingsdelen rulleres årlig og skal samkjøres med budsjett og økonomiplan over tid. Gjeldende handlingsdel ble vedtatt av kommunestyret 7. oktober 2015.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens arealdel

Gjeldende kommunedelplaner:

I tillegg til kommuneplanens arealdel, har kommunene utarbeidet flere kommunedelplaner for delområder i kommunen, samt temaplaner som kommunedelplan for kulturminner.

Kommunedelplan sentrum, vedtatt av Drammen Bystyre 30. mai 2006 med følgende unntak:

  • Område 16 i kommunedelplan for sentrum endrer formål fra boligområde til transformasjonsområde for byutvikling gjennom kommuneplanen.
  • Byggehøyder for knutepunktsutvikling ved Strømsø torg og Høgskolen/Papirbredden, jf retningslinjer til pkt 2.1 gjelder foran sentrumsplanen.
  • Tolkning av gesims- og mønehøyde for bygg med flate tak, jf retningslinje til pkt 2.1 gjelder foran sentrumsplanen 

Kommunedelplan Strømsø, gatebruk, vedtatt av Drammen bystyre 22. juni 2004

Kommunedelplan for Drammenselva, vedtatt av Drammen bystyre 29. april 1991

Kommunedelplan for Verkenselva, vedtatt av Drammen bystyre 22. mars 1994

Kommunedelplan for Sentrumsring, parsell Bragernes, vedtatt av Drammen bystyre 28. februar 1995

Kommunedelplan for Gulskogen, vedtatt av Miljøverndepartementet 7. mai 1997

Kommunedelplan for Tilfartsvei vest/tilfartsvei Konnerud, vedtatt av Drammen bystyre 17. desember 2002

Kommunedelplan for Fv. 319 Svelvik, vedtatt i bystyret 21. juni 2016

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, vedtatt i bystyret 25. september 2018 (pdf)

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2016-2027, vedtatt i Nedre Eiker kommunestyre 12. oktober 2016 (pdf)

Vedlegg:

Kommunedelplan for Svelvik sentrum, vedtatt av Svelvik kommunestyre 8. september 2003

Planbeskrivelsen (pdf)

Plankart (pdf)

Planbestemmelser og retningslinjer (pdf)

Kommunedelplan for Svelvik sentrum gjelder der arealbruken er i samsvar med kommuneplanens arealdel. Ved avvik i arealbruken gjelder kommuneplanens arealdel foran kommunedelplan for sentrum. Kommuneplanens arealdels bestemmelser som tomteutnyttelse (pkt. 9.2) skal gjelde foran utnyttelsesgrad gitt i kommunedelplan for sentrum. 

Gjeldende retningslinjer og vedtekter for plan- og byggesaker:

Andre relevante planer og mulighetsstudier: