På grunn av den ekstraordinære situasjonen med koronaviruset, har store deler av kommunen, inkludert virksomhet Geodata og kommunens arkivtjeneste, i hovedsak hjemmekontor. Vi forsøker å behandle sakene så raskt og normalt som mulig, men dessverre må det påregnes at saksbehandlingstiden kan bli forlenget i en del tilfeller. Oppmåling blir gjennomført så lenge det kan utføres innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernanbefalinger.

Seksjonering er å dele opp en bygning i flere eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningen. Utearealet er felles med unntak av der det er bestemt at enkelte seksjoner skal ha eksklusiv bruksrett til en bestemt del. Dette arealet må normalt måles opp.

  • Dersom en eller flere seksjoner i et sameie skal eksklusive råderett over del av utearealet, skal utearealet måles opp.
  • Det samme gjelder når uteareal til eierseksjon endres. Rekvisisjon av  oppmålingsforretning skal følge seksjoneringsbegjæringen.
  • Grensene for utearealet må vises tydelig på et situasjonskart i egnet målstokk.
  • Unntak fra krav om oppmåling: Der uteareal til eierseksjon er entydig fastsatt med koordinater, og utearealets avgrensning er synlig i terrenget som entydig forlengelse av sameiets bygninger.

Pris