Kommunen skal tildele navn til alle gater, veger, stier, plasser og områder som blir brukt til offisiell adressering

Nye navnesaker startes som regel i forbindelse med anleggelse av nye veier eller plasser. Kommunen har ansvar for tildeling av veinavn. Initiativ til nye veinavn kan også komme fra utbyggere eller innbyggere.

  • Geodata er navnesekretariat i kommunen. Navnesekretariatet forbereder innkomne navneforslag i samråd med et navneutvalg med representanter fra kommunens historielag.
  • Rådmannen utarbeider navnesak med innstilling til hovedutvalget for Kultur idrett og frivillighet som har vedtaksmyndigheten i slike saker.
  • Nye veinavn utløser ofte behov for adressering eller omadressering.