Retningslinjer for opptaksordning og opptakskriterier

Hvis det er flere søkere enn ledige plasser i enkelte barnehager, må vi prioritere hvem som skal få plass.

Retningslinjer for opptaksordning og opptakskriterier i Drammen kommune gjeldende fra 01.01.21.

Hele Drammen kommune er opptakskrets for de kommunale barnehagene. Barnet må ha bostedsadresse i Drammen når det skal begynne i barnehagen.

For de private barnehagene gjelder egne kriterier. Les mer i den enkelte barnehages vedtekter på barnehagens nettsider.

Lovpålagte opptakskriterier

Du kan søke om prioritert opptak ut fra følgende lovpålagte opptakskriterier.

Barnehageloven §18, Prioritet ved opptak; barn som har nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §4-12 og §4-4 annet og fjerde ledd.

Dokumentasjon: Det kreves dokumentasjon fra sakkyndig instans eller tilsvarende.

Disse opptakskriteriene er lovpålagte og gjelder for alle barnehager.

Kommunale opptakskriterier

I tillegg til de lovpålagte opptakskriteriene er det også kommunale opptakskriterier for prioritet.

2. Barn fra familier som har store belastninger på grunn av sykdom eller funksjonshemming hos foresatte eller søsken.

Med sykdom forstås i denne sammenheng alvorlig og varig sykdom eller funksjonshemming.

Dokumentasjon: Legeerklæring som dokumenterer at sykdommen er alvorlig og varig.

Dokumentasjonen må ikke være eldre enn tre måneder når søknaden sendes.

3. Søsken til barn som har barnehageplass i Drammen kommune.

Her forstås at barn som har søsken i samme barnehage blir prioritert.

4. Barn av enslig forsørger i arbeid eller utdanning som bor alene med barnet.

5. Barn av flerspråklige foreldre.

Som flerspråklige barn regnes barn med en annen språkbakgrunn enn norsk, med unntak av barn som har samisk, svensk, dansk eller engelsk som morsmål. Begge foreldrene/de foresatte til barnet må også ha et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk eller engelsk.

6. Øvrige barn tildeles plass etter fødselsdato.

De eldste barna skal ha plass først, dersom det ikke er andre forhold som taler for prioritet. Dette sies ikke eksplisitt i vedtekten, men følger av saksfremlegget i den politiske saken.

Ansatte ved sykehuset og i Viken fylkeskommune

Fortrinnsrett til plasser (ca. 20) ved Sørbyløkka og Lilleløkka barnehager. Dette gjelder også barn bosatt i andre kommuner. Dokumentasjon: Dokumentasjon på arbeidsforholdet kreves.

Prioritet i private barnehager

Les mer i den enkelte barnehages vedtekter på barnehagens nettsider.

Dokumentasjon om prioritet

All dokumentasjon om prioritet legger du ved din elektroniske søknad.

Du kan også ettersende dokumentasjonen via brev til Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Dokumentasjonen blir oppbevart i kommunens arkiv. Hvis den blir godkjent blir det registrert prioritet på søknaden din. Dersom dokumentasjonen ikke blir godkjent, vil du se det når du logger inn på søknaden din.

Oppsigelse

Det er en måneds oppsigelse fra den 1. i hver måned i kommunale barnehager. Oppsigelsestiden i de private barnehagene kan variere. Les mer i den enkelte barnehages vedtekter på barnehagens nettsider.

Usikker på om barnet ditt har rett til å bli prioritert?

Ring Forvaltningskontoret for barnehage og skole på telefon 32 04 43 00 eller send e-post til drammensbarnehagene@drammen.kommune.no og få svar på spørsmålene dine.