16. april 2009 delte Drammen kommune ut byggeskikkprisen for 2008, og det var Ypsilon bro som stakk av med hovedpremien.

Diplom fra Bull Kiøsteruds premiefond

Men også før i tiden var man opptatt av at byen skulle se pen ut, og innbyggerne skulle belønnes for å tenke på hvordan deres hjem og hage skulle se velstelte, vakre og helhetlige ut.
I begynnelsen av året 1920 oversendte konsul Bull Kiøsterud et gavebrev til magistrat og formannskap på kr 20 000,- til dannelsen av et eget legat under navnet ”Konsul Bull Kiøsteruds Præmiefond”. I gavebrevet står det:

”Renterne av kapitalen ønskes utdelt som præmie til personer av alle samfundsklasser, der bygger eller anskaffer sig egne hjem, og for hvem en saadan præmie kan tænkes at ville være en påskjønnelse.De nærmere vilkår for legatet anmodes magistraten godhetsfuldt at utarbeide og sende mig til godkjennelse. Der bør tages i speciel betraktning at vedkommende ved husets utstyr og anlegg (haveanlegg) har vist særlig smag og skjønhetssans, og bør præmierne ikke være mindre end kr 200,00 og ikke større end kr 500,00.

I håb om at dette bidrag kan hjælpe litt til at forskjønne vår vakre bys stygge bebyggelse tegner…..”.

Styrets arbeid

Styret de første årene besto av borgermesteren, byarkitekten, to av formannskapets valgte menn samt legatgiveren konsul Bull Kiøsterud (så lenge han måtte ønske å være medlem). Den 14. oktober 1924 ble seks personer innstilt til premiering for ”smukke haver” etter forslag fra formannen i Selskapet for Drammens forskjønnelse og gavn. I tillegg ble tre personer innstilt for vakre hjem (både hus og hage), etter at byarkitekten hadde foreslått disse.

I 1934 vedtok styret nye statutter hvor også formannen i Selskapet til Drammens forskjønnelse og gavn ble oppnevnt som styremedlem. I tillegg ble de årlige premiene fastsatt til "a) inntil 2 premier a kr 250,- pr. stk. eller en premie på inntil kr 500,- for vakre egnehjem, og b) inntil 6 sølvpokaler a kr 70,- pr. stk. for vakre forhaver eller blomsterarrangement på verandaer eller lignende."

Styret for Konsul Bull Kiøsteruds premiefond ble nedlagt i 2002 etter at fondet gikk inn i et sammenslått legat til Drammens forskjønnelse og gavn. Dette legatet styres idag av Selskapet til Drammens forskjønnelse og gavn.

Kiøsteruds liv og virke

Bull Kiøsterud og Tabithe Lyche
BILDE: Bull Kiøsterud og svigerinnen Tabithe Lyche på verandaen på Hovtvet (bilde utlånt fra Jo Sellæg).

Nicolai Andreas Bull Kiøsterud (1856-1938) var sønn av kjøpmann Hans Kiøsterud. Hans Kiøsterud stiftet i sin tid skolelegatet Hans Kiøsteruds legat, som skulle gå til beste for Landfaldøen og Aassiden. Konsul Bull Kiøsterud bestyrte legatet etter sin fars død. Han ble gift med Margarethe Olava Lyche, datter av bokhandler Harald Lyche.

Konsul Bull Kiøsterud var skipsreder, og eide to seilskuter. Han var sterkt delaktig i byens og distriktets industri, og det kan bl.a. nevnes at han satt som medlem i børs- og handelskomiteen i Drammen i begynnelsen av 1900. På samme tid var han også direktør i Drammens og Oplands Kreditbank.Fra 1900-1901 var han medlem i styret i Dampskibsassuranseforeningen ”Vidar”. Han satt i styret til Drammens Jernstøberi & mek. Verksted, og AS Den norske Galosche & Gummivarefabrik i Krogstadelva ble startet i 1896 etter initiativ fra Konsul Bull Kiøsterud.