Frivillighetspolitikk og rapporter

Den nye kommunens frivillighetspolitikk

Som forberedelse til den nye kommunen vedtok alle de tidligere kommunestyrene en felles politisk plattform. Der står det blant annet at: Frivillighet er en grunnpilar i kommunen, og både lag, foreninger og privatpersoner skal stimuleres til å delta i frivillig arbeid. Kommunens lag og foreninger sikres økonomiske ressurser og praktisk tilrettelegging slik at lokal aktivitet forsterkes, og det skal sikres god tilgang på anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i hele kommunen. 

Tidligere politikk og rapporter

Tidligere Drammen kommune vedtok sin frivillighetspolitiske plattform i 2014. I grunnlagsdokumentet er politikken nærmere beskrevet. 

Samarbeidsmodell i omsorgstjenestene

Det ble også utarbeidet en modell for samarbeid mellom kommunens helse-, sosial- og omsorgstjenester og frivillig sektor, som styrker alle parter. Her finner du Kortversjon og Hovedrapport av "Kommunen og frivillig sektor i samspill". Modellen ble utarbeidet i samarbeid med Verdighetssenteret, og har i de senere årene blitt videreutviklet og tilpasset den nye kommunen. 

Aktive lokalsamfunn

Siden tidlig 2000-tallet har også tidligere Drammen kommune utviklet et godt samarbeid med idretten gjennom en partnerskapsmodell. Disse omtales gjerne samlet som Aktive lokalsamfunn; en betegnelse på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne.