Har du nedsatt eller redusert funksjon som påvirker hvordan du mestrer daglige aktiviteter eller gjøremål i hverdagen din, kan ergoterapi være en hjelp til å bli bedre. Vi samarbeider tett med andre tjenester i kommunen.

Ergoterapeutens hovedfokus er å legge til rette for størst mulig selvstendighet hos personer der sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse er til hinder for aktivitet og gjennomføring av daglige gjøremål. Dette innebærer bl.a. kartlegging av individuelle behov, søke om og/eller tilpasse hjelpemidler samt tilrettelegge fysiske omgivelser.

Ergoterapitjenester for voksne 

Ergoterapitjenester for voksne kan bidra med:

 • Kartlegging og vurdering av funksjonsnivået ditt
 • Motivere deg slik at du når målene dine
 • Tilrettelegging under opptrening i ulike rehabiliteringsfaser
 • Tilrettelegging for selvhjulpenhet og mestring på ulike arenaer
 • Utprøving, tilpassing og formidling av hjelpemidler som kan gjøre hverdagen enklere og tryggere

Situasjoner hvor kommunal ergoterapeut kan bidra:

 • Ved stort, brått funksjonsfall.
 • Når du ikke lenger klarer å utføre daglige, praktiske oppgaver som du klarte tidligere: gå på butikken, ta bussen til byen, besøke venner og familie etc.
 • Ved behov for tilrettelegging og hjelpemidler for å kunne utføre daglige gjøremål
 • Når du ønsker hjelp til veiledning og tilrettelegging trening for å bli mer selvhjulpen.

Ved arbeidsplassvurdering ber vi deg ta kontakt med bedriftshelsetjenesten, eventuelt konsulent på NAV

Hvor tilbys tjenesten?

I hjemmet, på Bråta helse- og aktivitetshus, på Drammen Helsehus og på alle kort- eller langtidsavdeling på institusjon.

Hva koster det?

Tjenester fra den kommunale ergoterapitjenesten er gratis.

Rehabilitering etter covid 19

Les mer om rehabilitering etter Covid-19 på sidene om fysioterapitjenester

 Fysio - og ergoterapi til barn og unge

Fysio- og ergoterapitjenester for barn og unge tilbyr oppfølging til barn og unge 0 - 18 år. Vi jobber for at alle barn og unge, uavhengig av forutsetninger skal oppleve bevegelsesglede, trivsel og mestring i hverdagen. Bevegelsesglede og mestring er viktig for barns utvikling.

Fysioterapeutene og ergoterapeutene tilbyr kartlegging, tilrettelegging, trening og veiledning for barn som har utfordringer med å utføre daglige aktiviteter i hjem, skole og på fritiden. Dette innebærer blant annet:

 • Øve selvstendighet i personlig stell, påkledning og måltid og finne frem til hensiktsmessige måter å utføre aktivteter på 
 • Aktivitetstilpasning, for eksempel å tilrettelegge for balanse mellom aktivitet og hvile og utforme aktivitetsplan
 • Tilrettelegging av omgivelsene
 • Hjelpemiddelformidling
 • Råd og veiledning ved kognitive vansker, for eksempel med struktur, konsentrasjon og overgangssituasjoner
 • Oppfølging av barn på helsestasjoner samt deltakelse på gruppekonsultasjoner
 • Råd og veiledning om tilrettelegging av bolig og ved universell utforming
 • Råd og veiledning innenfor Alternativ og Supplerende Kommunikasjon (ASK)
 • Bassenggrupper og aktivitet- og bevegelsesgrupper til barn i barnehagealder
 • Slyngetrening for barn med ADHD
 • Opptrening etter operasjon eller akutt skade
 • Deltagelse i ansvarsgrupper 

Mange av barna vi møter har sammensatte vansker med behov for tverrfaglig oppfølging. Vi gir oppfølging i samarbeid med barnet, foresatte og samarbeidspartnere.

Hvem kan få hjelp?

Barn og unge 0 - 18 år som har ulike utfordringer med bevegelse, motorikk og kognisjon kan få oppfølging av fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge.

Vi tilbyr oppfølging til barn og unge med lette eller mer alvorlig grad av:

 • Motoriske vansker som forsinket utvikling av grov,- og finmotorikk
 • Utviklingsforstyrrelser
 • Akutt skade eller sykdom
 • Kroniske lidelser som nevrologiske, revmatiske eller ortopediske sykdommer eller hjerte,- og lungeproblematikk 
 • Kognitive vansker
 • Kommunikasjonvansker
 • Nedsatt syn og hørsel

Hvor kan du få oppfølging?

Vi tilbyr oppfølging i hele kommunen og er fysisk lokalisert på Marienlyst, i Mjøndalen og i Svelvik. Fysio- og ergoterapitjenesten gir oppfølging i hjemmet, i egne lokaler, på helsestasjon, i barnehagen og på skolen. Individuell oppfølging for barn gis i deres naturlige og daglige miljø. På helsestasjonen gir fysioterapeuten informasjon og råd om motorisk utvikling. 

Hvordan sende en henvisning?

Foresatte kan selv henvise til Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge. Barnehage, skole, fastlege eller andre instanser kan fylle ut og sende henvisningsskjema.  

Vennligst benytt dette

Henvisningsskjema.

Ventetid

Det kan være ventetid på oppfølging av fysio- og/eller ergoterapeut. Når henvisningen er mottatt sender vi brev med opplysninger om forventet ventetid. Det gjøres en vurdering i hver enkelt tilfelle ut i fra en fastsatt prioriteringsnøkkel.

Fysioterapi på institutt

Dersom barnet ditt trenger fysioterapi på kan det bli fulgt opp på et av de fysikalske intituttene i Drammen kommune. Kontaktinformasjon til de ulike institutten finner du her: Oversikt over fysikalske institutt i Drammen.

Oversikt over fysikalske institutt i Drammen.

Du kan selv ta kontakt med en privatpraktiserende fysioterapeut eller et institutt.

Kontaktinformasjon til fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge

 • Postadresse: Postboks 7500, 3008 Drammen
 • Telefon: 901 95 151
 • E-post : febu@drammen.kommune.no

Nyttige lenker og informasjon

Video om barns motoriske utvikling  0 - 15 måneder

Video om barns motoriske utvikling 1-6 år

Klageadgang